Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs

Versterken van het studiekeuzeproces

In zijn adviezen over de studiekeuze van het secundair naar het hoger onderwijs pleit de Vlor ervoor om te investeren in een beleid dat het studiekeuzeproces op alle vlakken verbetert. De raad vraagt onder meer om scholen te versterken in studiekeuzebegeleiding en om jongeren de kans te geven om goed geïnformeerd te kiezen.

Overlegplatform

Om tegemoet te komen aan zijn eigen vraag naar een structureel overleg over het optimaliseren van het studiekeuzeproces tussen actoren uit het secundair en hoger onderwijs, richtte de Vlor op het einde van het werkjaar 2014-2015 een overlegplatform op. In dat platform zetelen de vertegenwoordigers van alle betrokken onderwijspartners, zowel uit het secundair onderwijs als uit het hoger onderwijs: de leerlingen, de studenten, de ouders, de leraren, de onderwijsverstrekkers, de centra voor leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming.

Columbus

Onderwijsminister Hilde Crevits gaf de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om een algemene niet-bindende oriënteringsproef te ontwikkelen. Dat exploratie-instrument werd gelanceerd onder de naam ‘Columbus’. Gelet op de nood aan een breed draagvlak bij verschillende actoren, kreeg het overlegplatform de taak dat proces mee aan te sturen.

Het overlegplatform stelde een kadertekst op ter ondersteuning van de communicatie over het instrument door de verschillende actoren (overheid, onderwijskoepels, …) en werkte op vraag van de minister een draaiboek uit om scholen secundair onderwijs te ondersteunen bij de implementatie van Columbus. Ook zijn er voorbeeldtrajecten ontwikkeld voor een structurele inbedding van Columbus in de onderwijsloopbaanbegeleiding. Daarvan is een corona-update gemaakt die aangeeft welke onderdelen thuis kunnen worden ingevuld en welke bij voorkeur op school plaatsvinden.

Meer informatie over Columbus op www.onderwijskiezer.be/columbus

Instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs

Naast Columbus zijn er nog veel andere instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs, zoals de klassenraden en de toelatingsproeven, waarrond het overlegplatform werkte.