Advies over het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht

De voorbije schooljaren liepen her en der experimenten met aanmeldingsprocedures. Intussen werd in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht ingediend. Dat wil overal wachtrijen vermijden vanaf het schooljaar 2012-2013. In zijn advies over dit voorstel stelt de Vlor een andere regeling voor voor het gewoon basisonderwijs dan voor het gewoon secundair onderwijs. Een inschrijvingsprocedure heeft immers alleen zin als scholen een capaciteitsprobleem hebben of in een regio liggen waar vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd. Voorlopig komen capaciteitsproblemen meer voor in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.

Basisonderwijs: dubbele contingentering

De Vlor stelt voor dat alle scholen van het gewoon basisonderwijs vooraf hun capaciteit bepalen. Op basis van de relatieve aanwezigheid van GOK-leerlingen in de gemeente of in de LOP-regio kan elke school dan bepalen hoeveel GOK-leerlingen en hoeveel andere leerlingen ze zou moeten inschrijven om daarvan een spiegel te zijn. De inschrijvingen gebeuren dan in twee kolommen: een kolom voor GOK-leerlingen en een kolom voor de andere NGOK-leerlingen. In een eerste periode schrijven scholen broers en zussen en kinderen van eigen personeel in, in een van beide contingenten. In een volgende periode schrijven ze chronologisch alle andere leerlingen in, opnieuw in een van de twee kolommen. Zodra een contingent vol is, worden bijkomende inschrijvingen voor dat contingent uitgesteld. Als na die periode de capaciteit is bereikt, worden de uitgestelde inschrijvingen niet gerealiseerd. In het andere geval worden de uitgestelde inschrijvingen toch nog uitgevoerd, in chronologische volgorde. In Brussel geldt dan de voorrangsperiode voor Nederlandstalige leerlingen na de inschrijving van broers en zussen. Ook de inschrijving van Nederlandstalige leerlingen gebeurt volgens de procedure van de dubbele contingentering. Basisscholen die met een aanmeldingsprocedure werken, moeten dezelfde methode gebruiken. De aangemelde leerlingen worden dan bijkomend geordend, op basis van een of meer van de ordeningscriteria die het decreet toestaat.

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs stelt de Vlor voor om scholen gewoon te laten inschrijven zoals ze dat vandaag doen. Zij moeten vooraf geen capaciteit bepalen en kunnen in de loop van het schooljaar blijven melden dat bepaalde onderdelen vol zijn. Scholen die geen capaciteit hebben meegedeeld, kunnen niet weigeren op basis van capaciteit. Scholen kunnen voor het eerste jaar en voor de nieuwe inschrijvingen in het tweede jaar, mochten zich specifieke capaciteitsproblemen stellen, kiezen om te werken met dubbele contingentering of met een aanmeldingsprocedure. Ze moeten dan wel de voorrangsgroepen en de ordeningscriteria van het decreet respecteren.

Voorrangsgroepen

De raad vindt dat voorrangsgroepen alleen kunnen gelden voor het basisonderwijs, voor het eerste jaar van het secundair onderwijs en voor nieuwe inschrijvingen in het tweede jaar van het secundair onderwijs als zich daar specifieke capaciteitsproblemen stellen. De raad schaart zich achter het voorstel van de parlementsleden om de bestaande voorrangsroepen – broers en zussen, GOK-leerlingen of NGOK-leerlingen en Nederlandstalige leerlingen in Brussel – uit te breiden met de kinderen van het personeel van de school. Hij vraagt om de voorrang te schrappen voor leerlingen van de eigen campus bij de overgang van het basisonderwijs naar de eerste graad van het secundair. De voorrang voor GOK-leerlingen of NGOK-leerlingen wil de Vlor vervangen door een dubbele contingentering voor GOK-leerlingen of NGOK-leerlingen. De raad vraagt om daarvoor dezelfde indicatoren te hanteren als voor de berekening van de werkingsmiddelen en van de GOK-ondersteuning. Basisscholen die kiezen voor of deelnemen aan een aanmeldingprocedure kunnen leerlingen die zich aanmelden bijkomend ordenen op basis van de afstand van de school naar thuis of naar de werkplek van de ouders, de plaats van de school in de rangorde in de keuze van de ouders en het toeval. Secundaire scholen die kiezen voor of deelnemen aan een aanmeldingprocedure kunnen leerlingen die zich aanmelden bijkomend ordenen op basis van de afstand van de school naar thuis, het tijdstip van aanmelding, de plaats van de school in de rangorde in de keuze van de ouders en het toeval. Voor beide niveaus wil de Vlor ‘thuis’ niet alleen geïnterpreteerd zien als wettelijk domicilie, maar ook als de plaats waar de leerling op schooldagen gewoonlijk overnacht.

Download hier het volledige advies (PDF, 302.65KB)