Een nieuw kader voor inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijsAdvies over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs

Op 14 september 2018 bracht de Vlaamse Regering twee conceptnota’s uit met de basisprincipes en een operationeel plan voor het vernieuwde inschrijvingsrecht basis- en secundair onderwijs. De Vlor geeft op eigen initiatief advies over dat nieuwe kader.

Stappen vooruit

De Vlor is tevreden dat een aantal stappen vooruitgezet worden. Zo zal kamperen aan schoolpoorten voortaan uitgesloten zijn, hoewel daarmee de structurele capaciteitsproblemen niet opgelost zijn. Ook dubbel inschrijven wordt onmogelijk.

Bij het compromis dat de Vlaamse Regering bereikte over de dubbele contingentering (waarbij er wordt ingeschreven met aparte contingenten voor kansarme en kansrijke leerlingen; het systeem blijft behouden voor basisonderwijs, maar wordt afgeschaft in het secundair onderwijs met een keuzeoptie om tot 20% voorrang te geven aan ondervertegenwoordigde groepen), zijn heel wat kanttekeningen te maken. Het maakt het wel mogelijk om de stappen vooruit te zetten. De Vlor blijft voorstander van maatregelen die de sociale mix op scholen bevorderen en vraagt dat de 20%-regel daarop gericht wordt.

Het is ook positief dat de overheid laat onderzoeken hoe een minimaal percentage voorrang Nederlands in de Vlaamse Rand rond Brussel gerealiseerd kan worden en dat in Brussel 15% voorrang gegeven kan worden aan leerlingen die Nederlandstalig basisonderwijs gevolgd hebben. Verder vindt de Vlor het goed dat de tijdslijn voor het basisonderwijs is geoptimaliseerd, de planlast wordt verminderd en de campusvoorrang bij overgang van basis- naar secundair onderwijs wordt afgeschaft.

Nieuwe en blijvende knelpunten

De Vlor maakt zich wel zorgen over het tijdspad voor dit schooljaar. Omwille van het vacuüm tussen de huidige en de nieuwe regelgeving moet de overheid dringend de juiste richtlijnen geven aan de scholen. Essentieel is dat in dit overgangsjaar kamperen en dubbel inschrijven al vermeden worden en dat scholen voor wie het aanmeldingssysteem nieuw is, gesensibiliseerd en ondersteund worden.

Voor het secundair onderwijs is de centrale tijdslijn voor alle scholen een hele verbetering, maar de start van de inschrijvingen moet vervroegd worden naar eerste helft mei.

De Vlor kaart ook aan dat de overheid het digitaal aanmeldingssysteem voor alle LOP’s en scholen met capaciteitsproblemen moet voorzien en onderhouden.

LOP’s, ouderkoepels en lokale organisaties i.s.m. scholen hebben extra middelen nodig voor de ondersteuning van ouders en leerlingen bij de nieuwe regelgeving, incl. toeleiden naar minder voor de hand liggende schoolkeuzes om de sociale mix te bevorderen.

De Vlor dringt ook aan op een regeling voor leerlingen voor buitengewoon onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 213.51KB)