Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijsAdvies over het voorstel van decreet houdende wijzigingen van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

Op 25 oktober 2018 formuleerde de Vlor op eigen initiatief een advies over de conceptnota’s met het nieuwe kader en de principes voor het inschrijvingsrecht in basis- en secundair onderwijs.

Het voorstel van decreet vertaalt de principes naar regelgeving, ook voor het buitengewoon onderwijs. Daarvoor was in de conceptnota’s nog niets voorzien. Daarom formuleert de Vlor een tweede advies.

Regeling voor buitengewoon onderwijs

De nieuwe regeling gaat er van uit dat elke leerling van wie de ouders voor het buitengewoon onderwijs kiezen, garantie heeft op een plaats in een school met het gepaste aanbod. Kamperen zou dus ook in buitengewoon onderwijs uitgesloten zijn. Als de school van eerste keuze de leerling weigert, is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle scholen uit de regio met het gepaste aanbod en andere actoren om een passend alternatief voor te stellen.

De Vlor juicht die principes toe, maar vreest dat ze niet tot hun volle recht kunnen komen in de uitwerking die de regelgeving voorziet. Daarom stelt de raad voor dat ook in het buitengewoon onderwijs scholen die leerlingen willen kunnen weigeren, verplicht worden om met een aanmeldingssysteem te werken. Gecombineerd met een gemeenschappelijke tijdslijn voor alle scholen met een latere start van de inschrijvingen, heeft dat veel voordelen ten opzichte van de voorgestelde regeling. Het platformoverleg moet dan niet telkens voor een of enkele weigeringen samen komen en ad-hocbeslissingen nemen. Het kan daarentegen de totaliteit van de leerlingen die na aanmelden geen plaats toegewezen kregen, in ogenschouw nemen en voor al die leerlingen tijdig een passend alternatief voorstellen.

Algemene bedenkingen bij inschrijvingsdecreet

De Vlor betreurt dat de doelstelling sociale mix en cohesie bevorderen in het secundair onderwijs geschrapt wordt én herhaalt zijn bezorgdheid over de tijdsdruk voor het huidige schooljaar. De maatregelen van het nieuwe inschrijvingsdecreet moeten ook van meet af aan gemonitord worden zodat de evaluatie verzekerd is.

Download hier het volledige advies (PDF, 168.17KB)