Studiedag - Onderwijs voor vluchtelingen

Op deze studiedag stelde de Vlor de resultaten voor van de strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs. Daarin wordt stilgestaan bij de rol van het onderwijs - van kleuter tot volwassenenonderwijs -, maar ook van andere actoren.

  • Wat kan onderwijs voor vluchtelingen betekenen?
  • En wat betekenen vluchtelingen voor onderwijs?
  • Hoe kunnen initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen bijdragen tot een betere toeleiding en omkadering van onderwijs?
  • Wat is verder nodig om onderwijs aan vluchtelingen kwaliteitsvol vorm te geven?
  • Wat kunnen we leren van de aanpak in ons omringende landen?
  • Welke rol zien we voor de bredere samenleving weggelegd?

De strategische verkenning leidde o.a. tot een platformtekst met perspectieven voor het verdere debat. Met deze studievoormiddag wilde de Vlor een bijdrage leveren aan dat debat. Dat dit thema het onderwijs, de integratiesector, lokale besturen e.a. sterk bezighoudt, mocht blijken uit de grote belangstelling: 150 mensen namen deel.

Het programma bestond uit drie delen:

Voorstelling van de platformtekst met perspectieven voor het verdere debat

Dimokritos Kavadias, voorzitter Vlor-denkgroep Vluchtelingen en Onderwijs) Dimo benadrukte de opportuniteit die de komst van vluchtelingen vormt voor onderwijs in zijn geheel. Het is als het ware een stresstest die ons doet stilstaan bij hoe inclusief het onderwijs is, hoe het omgaat met diversiteit en die blootlegt welke ondersteuningsnoden er zijn.

Reflecties

Vier sprekers gaven hun appreciatie van de principes die de denkgroep naar voren schuift en prikkelden het publiek met interessante denkpistes.

  • Dirk Geldof (socioloog en lector, Odisee, UAntwerpen en KdG-hogeschool) stond stil bij het perspectief van onderwijs.
  • Charlotte Vandycke (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen) reflecteerde vanuit het perspectief van jonge vluchtelingen.
  • Bob Pleysier (voogd van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers en voormalig directeur-generaal Fedasil) bracht het perspectief van de voogden en ook van de opvangsector in.
  • Gunther Van Neste (directeur Huis van het Nederlands Brussel) vertrok vanuit het perspectief van de integratie- en inburgeringsactoren en stelde ‘Taalkot’ voor aan het publiek.

Panelgesprek met leden van de Vlor, gemodereerd door Annabelle Van Nieuwenhuyse.

Zeven leden namen, namens hun organisatie, deel aan het gesprek. Er waren vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de vakbonden, de ouders, de Vlaamse Vereniging van Studenten en het NT2-volwassenenonderwijs. De panelleden gaven aan welke principes die uit de verkenning naar voren komen, volgens hen naar beleid en praktijk vertaald moeten worden, welke samenwerkingsverbanden daarvoor nodig zijn en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de overheid.

Doorlopend konden de deelnemers de tentoonstelling bezoeken van de foto’s die de Vlor voor de verkenning liet maken. Zie ‘Door de lens van Bram en Ali’. De foto’s worden na de studiedag tentoongesteld in de Vlor.