Advies over vakoverschrijdende eindtermen technische geletterdheid

In zijn advies over een stimuleringsplan voor wetenschappen en techniek (maart 2011) gaf de Vlor al aan niet gekant te zijn tegen de inbedding van technische geletterdheid in het secundair onderwijs. Toch gaf de raad een reeks vakoverschrijdende eindtermen voor technische geletterdheid een unaniem ongunstig advies. En dit om principiële redenen. Een breed maatschappelijk debat over algemene vorming in het secundair onderwijs is dringend nodig. Het concept van de algemene vorming staat onder druk. Eindtermen aanpassen kan niet fragmentarisch. De voorbije twee jaar is er op het gebied van eindtermen al heel wat gewijzigd en vernieuwd. De Vlor vraagt dat de overheid een methodiek zou bekendmaken én hanteren om de wenselijkheid van nieuwe eindtermen te beoordelen, gekoppeld aan een globaal oordeel over de studiebelasting. Het voorstel van de overheid houdt geen rekening met de samenhang tussen wetenschappen en techniek. Het is een gemiste kans om technische geletterdheid in te bedden in de gewijzigde eindtermen voor natuurwetenschappen van de basisvorming (2012). Ook de aanpak is gespreid: vakgebonden eindtermen voor techniek in de eerste graad en vakoverschrijdende in de tweede en derde graad. De toevoeging van een nieuwe context druist ook in tegen het concept van de vakoverschrijdende eindtermen. Dat concept geldt voor het hele secundair onderwijs. De toevoeging van een achtste context - enkel voor de tweede en derde graad - past daar niet in. Het aanbouwen van contexten is niet de juiste strategie om aan bijkomende maatschappelijke verwachtingen te voldoen. Een vernieuwingsproces wordt gewijzigd nog voor het op kruissnelheid is. Zo’n wijziging en cours de route betekent een verzwaring. De Vlor vraagt dat het huidige concept van vakoverschrijdende eindtermen in elk geval behouden blijft tot de hervorming van het secundair onderwijs wordt uitgerold.
Download hier het volledige advies (PDF, 141.71KB)