Advies over de wijziging van ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon basisonderwijs

Vanaf 1 september 2015 wordt het leergebied ‘wereldoriëntatie’ gesplitst in twee leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. Dit gebeurt naar aanleiding van de uitrol van het masterplan secundair onderwijs, waarbij een apart leergebied ‘wetenschappen en techniek’ als beleidsmaatregel voor het basisonderwijs werd aangekondigd. De Vlor sprak zich al eerder uit tegen die opsplitsing in een eerder advies over de herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en in zijn advies over het masterplan hervorming secundair onderwijs. Naar aanleiding van de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon basisonderwijs, waarbij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het leergebied ‘wereldoriëntatie’ worden opgesplitst over de twee nieuwe leergebieden, herhaalt de Vlor dit standpunt en vult het aan met aantal andere inhoudelijke elementen. De Vlor onderschrijft de doelstelling van het beleid om wetenschappen en techniek te versterken en zichtbaarder te maken in het basisonderwijs, maar is niet overtuigd van de toegevoegde waarde van de splitsing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het leergebied wereldoriëntatie voor het curriculum wetenschappen en techniek. Bovendien zet de opsplitsing de uitgangspunten van een geïntegreerde aanpak, horizontale samenhang en multiperspectiviteit in het basisonderwijs onder druk. De wijziging volgt erg snel op de hervorming van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het domein ‘techniek’ en ‘natuur’ in 2010. Daarenboven is ze noch gestoeld op evaluatie van de bestaande praktijk, noch op voorafgaandelijk onderzoek. De Vlor pleit ervoor om de opdeling van eindtermen en ontwikkelingsdoelen over de twee leergebieden uit te stellen. Met het oog op een coherente aanpak, dringt de Vlor erop aan om de beslissingen over het leergebied wereldoriëntatie op te nemen in de geplande globale evaluatie van ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Als andere mogelijke optie stelt de Vlor voor om de bepalingen te herzien die het leergebied wereldoriëntatie splitsen in het decreet betreffende het onderwijs XXIV. In de tussentijd pleit de Vlor voor verdere professionalisering van leerkrachten opdat zij op een kwaliteitsvolle en geïntegreerde manier kunnen werken aan wetenschappen en techniek in het basisonderwijs. Daarnaast pleit de Vlor voor het creëren van tijd en ruimte voor schoolleiders. Enkel op die manier kunnen de pedagogische processen op de basisschool terdege worden ondersteund, begeleid en uitgerold.

Download hier het volledige advies (PDF, 178.48KB)