Advies over programmatieaanvragen onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

De Vlor bracht advies uit over vier programmatieaanvragen van het structuuronderdeel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) voor het schooljaar 2013-2014. De raad hield bij het formuleren van zijn advies rekening met:

  • De verwachting van een positief perspectief voor de instroom van leerlingen in het onthaaljaar. Als de scholengemeenschap die de programmatie aanvraagt, kan aantonen dat er voldoende leerlingen zullen instromen, mag die leerlingen de kans op onderwijs niet ontzegd worden. Hierbij houdt de raad ook in het achterhoofd dat er zich binnen het OKAN-onderwijs in de loop van een schooljaar, gezien de specifieke maatschappelijke situatie van de instromers, nog een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen kan voordoen.
  • De vrijwaring van het principe van de vrije schoolkeuze. Iedere leerling moet voor een onderwijsnet naar eigen voorkeur kunnen kiezen.
  • De geografische spreiding van de programmerende scholengemeenschap. Daarbij moet uiteraard a priori ook rekening worden gehouden met vrije schoolkeuze.

De Vlor vindt wel dat de leefbaarheid van bestaande onthaaljaren voor anderstalige nieuwkomers moet gevrijwaard worden. Er zou een risico kunnen schuilen in het feit dat in een school een nieuw structuuronderdeel OKAN wordt aangeboden in de onmiddellijke omgeving van een reeds bestaande OKAN-school. Ook stelt de raad zich de vraag welke impact het huidige asiel- en migratiebeleid op termijn zal hebben op het aantal instromers in het onthaalonderwijs. Zo kan bijvoorbeeld de sluiting van opvangcentra tot een verminderde instroom in nabije OKAN-scholen leiden. Ten slotte merkt de Vlor op dat dossiergegevens over de capaciteitsproblematiek niet altijd gebaseerd zijn op de situatie tijdens het lopende schooljaar.