Advies over de maximumfactuur in het basisonderwijs

Naar aanleiding van de verschillende evaluaties van die maximumfactuur bracht de Vlor een advies uit op eigen initiatief. Daarin spreekt hij zich ook uit over het parlementaire voorstel van 1 december 2011 om de maximumfactuur aan te passen. Dit advies is hoogdringend omdat eventuele wijzigingen die ingaan op 1 september 2012 nog voorgelegd moeten worden aan de verschillende inspraakorganen van de scholen. De raad wil na het uitbrengen van dit advies de bredere context van kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs bespreken. De maximumfactuur heeft namelijk ook invloed op belendende percelen zoals de werkingsmiddelen, het flankerend onderwijsbeleid, de onbetaalde schoolrekeningen, de schooltoelagen, de brede school en de organisatie van het middagtoezicht.

Evaluatie

De invoering van de maximumfactuur deed scholen en ouders kritischer nadenken over kostenbeheersing en kosteloosheid in het basisonderwijs. Excessen werden aan banden gelegd. Steekproeven wijzen op een daling van het aantal culturele, educatieve en sportactiviteiten en –uitstappen. De daling van activiteiten moet men in het licht van de totaliteit van de financiële middelen van een basisschool bekijken en niet alleen vanuit het perspectief van de maximumfactuur. De overheid neemt dat best mee in de evaluatie van de werkingsmiddelen die zij in 2012 plant. Het verhogen van de bedragen in de maximumfactuur is niet de kern van de zaak. Doordat de werkingsmiddelen niet altijd werden geïndexeerd, leden de scholen koopkrachtverlies. Ze moeten daarom van de overheid genoeg middelen krijgen om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen en kwalitatief onderwijs te organiseren. Om ouders en scholen voldoende duidelijkheid te verschaffen over wat kosteloos moet aangeboden worden, zal de overheid moeten blijven informeren en sensibliseren. Verder pleit de Vlor voor een oplossing voor het probleem van busvervoer en voor een actualisering van de lijst van materialen voor het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De raad betreurt dat het buitengewoon onderwijs niet werd meegenomen in de evaluatie van de maximumfactuur.

Voorstel aanpassing

De Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement keurde op 1 december 2011 een amendement goed waarbij de bedragen van de maximumfactuur werden aangepast. De Vlor geeft hierover twee bedenkingen mee:

  • In wat voorligt merkt de Vlor op dat de bedragen van de maximumfactuur mogelijks vanaf 1 januari 2012 kunnen worden gewijzigd. Hij stelt zich vragen bij de uitvoerbaarheid: is het realistisch dat scholen dit op zo’n korte periode (rekening houdend met de inspraakprocedure in scholen) kunnen organiseren?
  • In het nieuwe systeem wordt de maximumfactuur in het kleuteronderwijs voortaan gekoppeld aan de leeftijd van het kind. Zullen alle scholen dit kunnen organiseren aangezien heel wat kleuterklassen met gemengde leeftijdsgroepen werken?
Download hier het volledige advies (PDF, 199.48KB)