Advies over de aanvragen voor afwijkingen van de programmatiestop dko

In het deeltijds kunstonderwijs geldt er sinds het schooljaar 2011-2012 een programmatiestop. Academies kunnen in uitzonderlijke gevallen daarop een afwijking krijgen. Ze moeten daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De Vlor formuleerde een advies over 111 aanvragen tot afwijking op de programmatiestop voor het schooljaar 2017-2018. De raad bekeek daarbij of de aanvragen, stroken met de principes van het onderwijsbeleid en de geplande hervormingen van het dko. Hij ging ook na of ze een blinde vlek behelzen in het landschap en - daarbij aanvullend - bijdragen tot ofwel de studiecontinuïteit van de leerlingen, ofwel het vervolledigen van het aanbod in de academie. Ten slotte werd de aanvragen bekeken op volledigheid, haalbaarheid volgens de geldende regelgeving en de aanwezigheid van een duidelijke toelichting van de artistieke pedagogische visie van de academie. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie formuleren een advies over de aanvragen. De Vlaamse Regering beslist daarna of zij de afwijkingen toestaat.