Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor dko – voorjaar 2021

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe regeling van kracht voor de toekenning van onderwijsbevoegdheid aan een academie deeltijds kunstonderwijs. Die bepaalt dat een schoolbestuur ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag moet indienen voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid.

Zorgnoden in het dko

De Vlor ontving een groot aantal aanvragen onderwijsbevoegdheid voor een aanbod op maat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (27 van de 77 aanvragen). Die aanvragen leggen een fundamentele problematiek bloot in verband met de onderwijskansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko. Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs biedt de academies onvoldoende ondersteuning om leerlingen met specifieke noden binnen het reguliere aanbod optimaal te integreren. Niettegenstaande er een decretaal kader is voor het aanbieden van basiszorg, verhoogde zorg en individueel aangepaste curricula, staan nog heel wat belemmeringen een optimale en daadwerkelijke zorgaanpak in de weg.

Een groot aantal academies trekken aan de alarmbel en dienen nu massaal programmatie-aanvragen in voor een ‘deeltijds kunstonderwijs op maat’ om op die manier een impuls te geven voor de volwaardige inrichting van deeltijds kunstonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Met die aanvragen willen academies ook specifiek de grote nood aankaarten naar onderwijspersoneel met een specifieke expertise om aangepaste en kwalitatieve lessen aan te bieden.

De Vlor ondersteunt ten volle het signaal (de hulpkreet) van de academies, maar ziet zich in de onmogelijkheid om de ingediende dossiers voor een niet-bestaand aanbod ‘op maat’ te adviseren. Dat omdat we oordelen dat programmaties niet de juiste manier zijn om de prangende problematiek in verband met de onderwijskansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko aan te pakken. We vinden het bijzonder jammer dat academies op dit moment geen andere weg zien om tot oplossingen te komen voor die zorgproblematiek en dringen aan tot grote spoed om de problematiek aan te pakken. De Vlor vraagt om dringend een grondig debat op te starten met alle partners om tot oplossingen te komen voor de zorgnoden in het dko.

Verder verloop

De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen verstrekt door de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie) en, in voorkomend geval, het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel.