Vernieuwende projecten voor integratie kinderopvang en onderwijsAdvies over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang

Om historische redenen kent Vlaanderen een opsplitsing tussen het systeem van de opvang van baby’s en peuters en de buitenschoolse kinderopvang enerzijds en het kleuteronderwijs anderzijds. Opvanginitiatieven vallen onder Welzijn, buiten het beleidsdomein Onderwijs.

De Vlaamse overheid lanceert nu een projectoproep voor twaalf vernieuwende initiatieven (“pioniers”) die een praktijkmodel moeten ontwikkelen voor een geïntegreerde werking op vlak van opvang en onderwijs voor kinderen van nul tot zes jaar.

Kansen maar nood aan duidelijkere contouren

De Vlor staat positief tegenover de projectoproep. Proefprojecten zijn een goede manier om ervaringen op te doen en na een grondige evaluatie tot beleidsaanbevelingen te komen. Maar er zijn scherpere contouren nodig voor die projecten. Er leven bij de onderwijspartners immers nog veel vragen rond het kader waarbinnen de projecten moeten werken.

Sterkere rol voor onderwijs

Omdat het voorstel te eenzijdig is uitgewerkt vanuit het beleidsdomein Welzijn, is de onderwijsregelgeving onvoldoende meegenomen. Ook willen de onderwijsactoren een duidelijke rol in de projecten krijgen en betrokken worden. Dat moet ook het geval zijn wanneer de projecten geëvalueerd worden.      

Temporisering

De Vlor vraagt om extra tijd te nemen om de precieze doelstellingen van de projecten uit te klaren en na te gaan wat er legistiek nodig is om de projecten te doen slagen.

De timing om de projecten te laten starten op 1 september 2021 is zeer krap. Voor de Vlor is het belangrijk dat ook volledig nieuwe initiatieven een reële kans krijgen om mee te doen.

Niet verankeren zonder grondige evaluatie

Indien de Vlaamse Regering de stap wil zetten naar regulier beleid dat de integratie van opvang en onderwijs voor kinderen tussen 0 en 6 jaar ondersteunt, is het noodzakelijk om eerst de evaluatie van de projecten af te wachten. Die evaluatie moet grondig gebeuren samen met alle partners. Ook de Vlor wil tijdig om advies worden gevraagd.

Ouderparticipatie

In de omgevingsanalyse die elk project moet opstellen, is momenteel geen ouderparticipatie voorzien. Nochtans zijn ouders de gebruikers van onderwijs en opvang en moeten zij dan ook betrokken worden bij de projecten en in de vormgeving van het ouderbeleid.
 

Download hier het volledige advies (PDF, 244.2KB)