Advies over het actieplan 4.0 Werk maken van werk in Zorg en Welzijn

Met het actieplan 4.0: Werk maken van werk in Zorg en Welzijn wil de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat de instroom in de sector verhoogt en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.

De Vlor vindt het belangrijk dat deze problematiek wordt aangepakt met een nieuw actieplan, maar heeft daar wel een aantal bedenkingen en aanvullingen bij. De focus van het actieplan ligt te sterk op instroom in de zorgsector, waardoor welzijn te weinig aan bod komt en het gewicht sterk ligt bij acties in onderwijs. Er is echter een structureel arbeidsmarktbeleid nodig om een oplossing te zoeken voor de instroom. Een actieplan heeft financiële ondersteuning nodig, maar er worden geen budgetten aan gekoppeld. Het actieplan kan enkel resultaat boeken als de verschillende partners zich achter de doelstellingen scharen en er actief aan bijdragen. Dit moet zich ook weerspiegelen in de samenstelling van de taskforce die de uitvoering opvolgt.

Instroom verhogen

Om de instroom naar de zorg- en welzijnsopleidingen te verhogen, kunnen er een aantal initiatieven genomen worden op het vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding gaande van initiatieven in het basisonderwijs tot het beklemtonen van de maatschappelijke meerwaarde van zorg en welzijn. Om de instroom in de sector te verhogen liggen er mogelijkheden in het volwassenenonderwijs en de uitbreiding van levenslang leren en het bijhorend flankerend beleid, bij EVC, een warme overdracht tussen onderwijs en VDAB, leerloopbaanbegeleiding maar ook bij betere arbeidsvoorwaarden in de sector.

Leerladder uitbouwen

De Vlor steunt het standpunt van de Vlaamse Regering voor een leerladder voor de zorg- en verpleegkundige opleidingen op de niveaus 4, 5, 6, 7 en 8 te behouden en pleit voor een uitbreiding naar de niveaus 2 en 3 binnen de mogelijkheden van de arbeidsmarkt.

Voldoende kwaliteitsvolle leerwerkplekken nodig

In de zorg- en welzijnsopleidingen is werkplekleren in al zijn vormen prominent aanwezig maar zal de druk op het werkveld alleen maar toenemen door onder meer duaal leren en de contractstage in de professionele bachelor verpleegkunde. Daarom moet er in het actieplan meer ingezet worden op voldoende kwaliteitsvolle leerwerkplekken. Het is in het belang van de sector dat hier actie wordt ondernomen omdat de eerste contacten met het werkveld in sterke mate bepalen of iemand effectief de stap naar de sector zet. 

Generalistische benadering

De generalistische benadering die de SAR WGG ontwikkelde in zijn visienota ‘Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning’ zal in overleg tussen de onderwijspartners en de sector vertaald worden naar de praktijk. De Vlor en de Vlaamse Raad WVG (opvolger van de SAR WGG) zullen dit samen opnemen.

Download hier het volledige advies (PDF, 166.46KB)