Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2021-2022

De Vlor formuleerde een advies over 6 programmatieaanvragen voor het schooljaar 2021-2022 waarvan 2 voor de oprichting van een nieuw type in een bestaande school en 4 voor een type in een nieuwe op te richten school. De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de aanvragen op basis van dit advies en de adviezen van AGODI en de onderwijsinspectie.

Criteria

De Vlor beoordeelde de aanvragen op basis van volgende decretale criteria:

  • administratieve criteria
  • omgevingsanalyse
  • aanwezige expertise en inspanningen voor professionalisering

Tijdig communiceren aan scholen

De Vlor dringt bij de minister aan om scholen tijdig op de hoogte te brengen van de uiteindelijke beslissing over hun programmatie-aanvraag. Ze moeten immers de tijd krijgen om zich te kunnen voorbereiden op het volgende schooljaar, eventueel in samenwerking met andere betrokken actoren. Ze moeten ook tijdig kunnen communiceren naar ouders over het onderwijsaanbod voor het volgende schooljaar.

Oprichting van types in een nieuwe op te richten school

De Vlor stelt vast dat de regeling van de programmatieprocedure in het decreet Basisonderwijs enkel betrekking heeft op de oprichting van types en niet op de oprichting van scholen. Daarenboven stelt de raad vast dat de regelgeving voor het buitengewoon secundair onderwijs expliciet bepaalt dat een dergelijke afsplitsing niet wordt beschouwd als een programmatie-aanvraag. De Vlor vraagt om dat voor het buitengewoon basisonderwijs, net als in het buitengewoon secundair onderwijs, in de toekomst uitdrukkelijk te omschrijven zodat alle onduidelijkheid wordt uitgesloten.