Onderwijs: kiem voor onderzoek en innovatie

De VRWB en de Vlor hebben voor het eerst samen advies uitgebracht. Zij beklemtonen daarin dat Vlaanderen moet inzetten op onderzoek én onderwijs als het wil uitgroeien tot een toonaangevende kennisregio.

Innovatie Innovatie wordt in onze (kennis)economie steeds belangrijker. Het innovatievermogen van een regio en zijn bedrijven hangt af van de beschikbaarheid van onderzoekers. Maar evenzeer van wetenschappelijk/technologisch geschoolde managers die innovatie in hun bedrijf kunnen introduceren en van een ruim reservoir van hoger opgeleide en technisch geschoolde, potentiële medewerkers.

De VRWB en de Vlor formuleren samen aanbevelingen om (1) het aantal afgestudeerde bachelors, masters en doctors te verhogen (kwantitatieve doelstelling) en (2) hun opleiding beter af te stemmen op het innovatievermogen dat Vlaanderen nu en in de toekomst nodig heeft (kwalitatieve doelstelling).

Instroom verhogen Om de output van het hele hoger onderwijssysteem te kunnen verhogen, moet de instroom zo ruim mogelijk worden gemaakt. Daar is een actief differentiërend beleid voor nodig dat aanpassingen voorziet voor veel verschillende doelgroepen: meer ondersteuning voor studenten uit kansengroepen, flexibele leertrajecten, levenslang leren en het hoger beroepsonderwijs.

 

Output Daarnaast volstaat het niet dat meer jongeren in het hoger onderwijs instromen; zij moeten dankzij goede informatie ook meteen op de juiste plek terecht komen. Extra aandacht voor de doorstroom en uitstroom, moet er voor zorgen dat meer beginnende studenten zich ook vertaalt in meer gediplomeerden. Bovendien vragen VRWB en Vlor dat elke afgestudeerde ‘innovatie-minded' zou zijn.

Wetenschap en technologie Het aantal gediplomeerden in wetenschappen en technologie is te laag, dat vormt een van de grootste knelpunten. De VRWB en de Vlor pleiten voor een positievere en gevarieerdere beeldvorming over wetenschappen en technologie, zowel in onderwijs als in de media. Jongeren moeten ook een duidelijker beeld krijgen van de vele loopbaanmogelijkheden en het beroep van leerkracht moet opgewaardeerd worden.

Kwaliteit De kwaliteit van ons hoger onderwijs kan met inspanningen op uiteenlopende terreinen verder verhoogd worden. We moeten verder evolueren naar een onderwijssysteem waarin curriculumhervormingen gebeuren met terugkoppeling naar de arbeidsmarkt. Gewenste competentieprofielen moeten opgesteld worden in samenwerking met het afnemend veld.

De internationale mobiliteit in het hoger onderwijs kan het streven naar innovatie en kwaliteit eveneens stimuleren. Vooruitstrevende, kwaliteitsvolle opleidingen zullen makkelijker buitenlandse studenten en docenten aantrekken. Tegelijk moet men de mobiliteit van Vlaamse studenten en docenten aanwakkeren zodat zij nieuwe ervaringen en inzichten kunnen opdoen.

Beide adviesraden vragen een inhaalbeweging voor de basisfinanciering van hogescholen en universiteiten. Onderwijs moet een belangrijk onderdeel blijven van het takenpakket van een docent, naast onderzoek.

Download hier het volledige advies (PDF, 422.42KB)