Naar een sterkere internationalisering van het Vlaamse onderwijs

Bij de lancering van het nieuwe Europese programma voor een leven lang leren (LLP) brengt de Vlor op eigen initiatief een advies uit over een Vlaamse internationaliseringsagenda voor onderwijs en opleiding. Hij hoopt dat de start van het Europese programma alle betrokkenen ertoe aanzet om grondig na te denken over het versterken van de internationale dimensie in het Vlaamse onderwijs.

De maatschappelijke context waarin onderwijs functioneert ondergaat grondige verschuivingen. Door tal van economische, politieke en sociaal culturele veranderingen moet het onderwijs zich sterker richten op het Europese, mondiale en globale verband.

Een internationaliseringsagenda voor het Vlaamse onderwijs

De Vlor vindt dat de internationalisering van het Vlaamse onderwijs zich moet ontwikkelen op de volgende domeinen:

  • De internationale dimensie van het curriculum. Om zich te handhaven in een kenniseconomie en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt is een hoog competentieniveau nodig. Ook interculturele, sociale en burgerschapscompetenties zijn in de hedendaagse context belangrijk. De Vlor vraagt daarom aandacht voor het talenonderwijs, Europees en mondiaal burgerschap, het ontwikkelen van interculturele competentie en ICT-vaardigheden.
  • Mobiliteit en internationale uitwisselingen. Mobiliteit en uitwisselingen hebben een meerwaarde die op alle onderwijsniveaus een specifieke invulling moet krijgen. Het advies bevat mogelijke verbeterpunten in het Vlaamse beleid.
  • Professionaliseringstrajecten van leraren en docenten. De Vlor vraagt aandacht voor internationalisering en mobiliteit in de initiële lerarenopleiding en als onderdeel van de professionele ontwikkeling van leraren en docenten. Internationalisering zou een gewaardeerde competentie van alle onderwijzend personeel moeten worden.
  • De internationalisering van het onderwijsbeleid. Internationale projecten van de EU en de OESO verbreden het onderwijsbeleid en openen nieuwe perspectieven. Dit schept kansen voor het beleid. Maar er zijn ook valkuilen: beperkingen door indicatoren, het democratisch gehalte van de besluitvorming, coördinatie van de Vlaamse aanwezigheid op internationale fora.

Aanbevelingen en kritische succesfactoren

De Vlor geeft aanbevelingen om de ambitieuze internationaliseringsagenda waar te maken.
  • Als men internationalisering structureel van de grond wil krijgen, moet het op alle beleidsniveaus (Vlaamse overheid, onderwijsinstellingen, begeleidingsdiensten en de netten) structureel wordt ingebed.
  • Internationalisering inpassen in het financieringsbeleid van de scholen.
  • Aandacht besteden aan een globaal certificeringsbeleid met heel transparante kwalificaties, o.a. dankzij een Vlaamse kwalificatiestructuur, verbonden met EQF.
  • Het is zinvol om de inspanningen voor internationalisering te integreren in een onafhankelijk agentschap dat zowel de overheid als de onderwijsinstellingen ondersteunt (uitwerken van een beleid, deelname aan mobiliteitsprogramma's, promotie voor het Vlaams onderwijs in het buitenland, enz.)
Download hier het volledige advies (PDF, 92.82KB)