Diversiteit in schoolteams

De samenleving anno 2024 is zeer divers. Die diversiteit wordt niet weerspiegeld in het onderwijspersoneel in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Voor de Vlaamse Onderwijsraad moet diversiteit gewaardeerd en bevorderd worden. Op basis van onderzoek en ervaringen detecteren we heel wat drempels en uitdagingen voor meer diverse schoolteams:

  • Jongeren van diverse achtergronden hebben niet altijd een vlotte schoolloopbaan en bijgevolg geen positieve kijk op het lerarenberoep; 
  • Leraren in opleiding ervaren uiteenlopende drempels o.a. de hoge eisen voor taalvaardigheid Nederlands, een gebrek aan (h)erkenning voor hun identiteit, moeilijkheden om een stageschool te vinden; 
  • Kandidaat-leraren merken dat hun identiteit hen parten speelt wanneer ze solliciteren; 
  • (beginnende) leraren voelen zich niet altijd aanvaard in het schoolteam. 

Met  dit seminarie wilden we vanuit onderzoeksinzichten en in dialoog met het brede onderwijsveld een stap verder zetten, met het oog op onze beleidsagenda voor de volgende Vlaamse regering:. We zochten een antwoord op deze vragen:

  • Welke wetenschappelijke evidentie is er over maatregelen die diverse actoren (overheid, schoolbesturen, directies, onderwijsloopbaanbegeleiders, …) kunnen nemen om op de drempels en uitdagingen een antwoord te geven? Wat leert onderzoek uit binnen- en buitenland? 
  • Welke wetenschappelijke evidentie is er voor de kansen/meerwaarde van een diverser schoolteam, in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor de ouders, het schoolteam en -beleid en de maatschappij?

De onderzoeksinzichten werden aangeleverd door een consortium van onderzoekers: Benjamin Ponet (UGent, Vakgroep Onderwijskunde), Elke Emmers, Katrien Hermans en Liesbet Saenen (UHasselt, School voor Educatieve Studies), Reinhilde Pulinx (UCLL, Expertisecentrum Inclusive Society) en Wendelien Vantieghem (UGent, Steunpunt Diversiteit & Leren) 

Met hun presentatie ‘Naar diversiteitsresponsief onderwijs in Vlaanderen’, gebaseerd op diverse onderzoeken in leerplichtonderwijs en hoger onderwijs (o.a. de lerarenopleiding), riepen de onderzoekers het brede onderwijsveld op macro-, meso- en microniveau op om te handelen.

Enkele leden van de Vlor reflecteerden op de bijdrage van de onderzoekers vanuit het perspectief van een onderwijsverstrekker, een personeelsorganisatie en een ouderkoepel.

Vervolgens gingen de deelnemers in debat over de beleidsvoorstellen van de onderzoekers.

Zie ook: Diversiteit in schoolteams. De rol van de lerarenopleidingen in de kijker