Bevoegdheid werkplekbegeleiding voor sectoren zonder sectoraal partnerschapAdvies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de inkanteling van de door Syntra Vlaanderen uitgevoerde taken in diverse entiteiten van de Vlaamse overheid. In die sectoren waar het momenteel nog niet mogelijk is om samen te werken met een sectoraal partnerschap, kan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren zijn taken toevertrouwen aan een door de Vlaamse Regering aan te duiden dienst. Het gaat concreet om de verantwoordelijkheid voor werkplekbegeleiding voor sectoren zonder sectoraal partnerschap.

De Vlaamse Regering duidde de VDAB aan om die opdrachten op te nemen, maar wil dat nu in een voorontwerp van besluit wijzigen naar het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). De Vlor steunt die wijziging. Die zal immers zorgen voor een meer geïntegreerde werking van alternerend leren en meer duidelijkheid voor de begunstigden van alternerend leren (de ondernemingen, scholen en leerlingen).

Zie ook

Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'

Lees meer

Vier adviezen voor de verdere uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen

Lees meer
Download hier het volledige advies (PDF, 283.8KB)