Advies over wijzigingsdecreet studiefinanciering en studentenvoorzieningen in hoger onderwijs

De Raad Hoger Onderwijs stemt in met de meeste van de voorgestelde wijzigingen aan het decreet van 30 april 2004 over de studiefinanciering en de studentenvoorzieningen. Hij vindt het goed dat de maatregelen al volgend academiejaar ingaan.

Toch blijft het decreet van 30 april 2004 eigenlijk een overgangsdecreet dat geen fundamentele herziening van het stelsel van de studiefinanciering heeft ingevoerd.

  • De raad dringt er daarom nogmaals op aan om alternatieve beleidspistes te verkennen. Een analyse van de onvolkomenheden van het huidige stelsel, zoals bijv. de fiscaliteit als berekeningsbasis, kan als vertrekpunt dienen.
  • Ook dit decreet garandeert helaas de financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet. De raad zou daarom de studiebeursbedragen graag opgetrokken zien tot ze minstens de directe studiekosten dekken. Ook de inkomensgrenzen voor een studiebeurs zouden hoger moeten liggen zodat meer studenten in aanmerking komen.
  • Tenslotte vindt de raad dat de financiering van de studentenvoorzieningen van hogescholen gelijkgeschakeld moet worden met die van de universiteiten. In afwachting moet de overheid een groeipad en een overgangsscenario voorzien.

Na deze algemene standpunten gaat het advies in op enkele specifieke bepalingen van het wijzigingsdecreet.

  • In verband met de nationaliteitsvoorwaarde vraagt de raad meer afstemming van de studiefinancieringssystemen in Europa om ‘studiebeurstoerisme' af te remmen.
  • De raad gaat ermee akkoord om sommige inkomens niet langer te onderwerpen aan de kadastraal inkomentest.
  • Hij vraagt meer autonomie voor de studentenvoorzieningen zodat zij bepaalde categorieën van hulpbehoevende studenten niet langer noodgedwongen moeten uitsluiten van selectieve voorzieningen.
  • Het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen overheid en studentenvoorzieningen is nuttig en schept kansen voor de toekomst. Maar de voorzieningen zullen meer studenten moeten bereiken met minder middelen. Dat ondermijnt het systeem.
Download hier het volledige advies (PDF, 42.75KB)