Advies over voorstel van decreet tot wijziging GOK-decreet

De Vlor bracht op eigen initiatief een advies uit over een voorstel tot wijziging van het luik inschrijvingsrecht van het GOK-decreet. Enkele parlementsleden van de meerderheid formuleerden dit voorstel naar aanleiding van de knelpunten bij de toepassing van dat luik. De Vlor steunt aanpassingen aan het decreet die de werkbaarheid van het inschrijvingsrecht voor de onderwijsaanbieders verbeteren. Bij de beoordeling van die aanpassingen besteedt hij veel aandacht aan het evenwicht tussen de rechten van scholen enerzijds en de rechten van ouders en leerlingen anderzijds. Zo steunt de Vlor het voornemen om de inschrijving voor een bepaald schooljaar pas mogelijk te maken vanaf de eerste schooldag van het schooljaar dat daaraan voorafgaat en de overgangsmaatregel om voor het schooljaar 2006 – 2007 pas te beginnen inschrijven op 9 januari 2006. Om de nieuwe voorrangsregeling op basis van GOK-indicatoren goed te kunnen toepassen vraagt de Vlor nog enkele aanpassingen aan het voorstel. De relatieve aanwezigheid van GOK-leerlingen is bepalend voor de toepassing van deze voorrangsregeling. De Vlor wil een zo correct mogelijke berekening van die relatieve aanwezigheid op basis van de gegevens van alle scholen en niet alleen op basis van de gegevens van de scholen die bijkomende GOK-middelen hebben aangevraagd. Het decreet maakt best duidelijk dat het departement de eerste berekening doet van de relatieve aanwezigheid. De voorrangsregeling geldt ook in gemeenten waar geen lokaal overleg is. Dat moet blijken uit de definitie van relatieve aanwezigheid. De Vlor vraagt voor de scholen in de taalgrensgemeenten dezelfde voorrangsregeling voor Nederlandstalige leerlingen als voor de Brusselse scholen. De Vlor verzet zich tegen elke mogelijkheid om nog leerlingen in te schrijven boven de veiligheidsnorm. Hij vraagt aan de decreetgever om de mogelijkheid in te schrijven dat een school onderscheid maakt tussen (iets lagere) capaciteit en veiligheidsnorm. Zo kunnen scholen die dat nodig vinden, als zij dat vooraf meedelen, enkele plaatsen voorzien voor leerlingen die instromen tijdens het schooljaar. De decreetgever creëert een opening voor scholen met veel moeilijke leerlingen om, op basis van algemene afspraken in het LOP, leerlingen te weigeren die elders uitgesloten zijn. De Vlor heeft begrip voor de situatie van deze scholen, maar benadrukt daarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen om het recht op onderwijs van jongeren te garanderen. De Vlor vraagt om een oplossing voor het probleem van de dubbele inschrijvingen in het decreet in te schrijven.
Download hier het volledige advies (PDF, 40.25KB)