Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Het voorontwerp van decreet schept het kader voor het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Het voltooit de implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid, verankert de relatie tussen de Vlaamse overheid en een aantal structurele partners decretaal en voorziet een decretale grondslag voor enkele financieringsinstrumenten inzake wetenschap en innovatie. De Raad Hoger Onderwijs bracht dit advies uit tav minister Ceysens.

De Vlor vindt dat het voorontwerp het onderzoek in de professionele bachelor onderbelicht. De professionele bacheloropleidingen zijn vooral actief in het domein van het projectmatig of praktijkgebaseerd wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek binnen deze opleidingen is enerzijds de integratie van onderzoeksresultaten in het geboden onderwijs en anderzijds dienstverlening aan de industrie en/of de maatschappij. Het is noodzakelijk dat het onderzoek in de professionele bacheloropleidingen blijvend gevaloriseerd wordt, ook na het beëindigen van de academisering en na de vervollediging van een eventueel integratieproces. Daarom is het belangrijk dat een decreet als dit getuigt van een brede visie op wetenschap en innovatie, die ruimte laat voor een bijdrage vanuit het praktijkgebaseerd onderzoek. Het zou in elk geval de wisselwerking tussen verschillende soorten onderzoek moeten stimuleren.

Het voorontwerp van decreet regelt ook de omvorming van het statuut van het FWO tot een EVA. De Vlor is hier geen voorstander van. De raad is tevreden over de huidige werking van het FWO en is voorstander van een verdeelmechanisme dat gebaseerd is op louter wetenschappelijke gronden. Hij pleit dus voor het behoud van het statuut van het FWO als een privaatrechtelijke stichting van openbaar nut en het behoud van de daarmee gepaard gaande autonomie. De raad vraagt daarom de schrapping van alle artikelen uit het voorontwerp van decreet die hieraan raken.

Download hier het volledige advies (PDF, 186.34KB)