Advies over het beleidsplan ICT in onderwijs

In het “Beleidsplan ICT in het onderwijs” formuleert de minister een coherent ICT-beleid, dat alle jongeren de kans geeft om de elementaire basisvaardigheden inzake ICT te verwerven. Het ICT-beleid heeft betrekking op het basis-, secundair, en volwassenenonderwijs en de lerarenopleiding. De nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen, waarover de Vlor vorig werkjaar adviseerde, vormen het fundament van dat beleid. Het is gebaseerd op 5 pijlers: meer deskundigheid van onderwijzend personeel; een kwaliteitsvolle infrastructuur; een hoger beleidsvoerend vermogen van scholen; een aangepast software- en digitaal leermiddelenbeleid; een ICT-monitoring die leidt tot bijsturing van het beleid.

De Vlor onderschrijft de visie van de minister op onderwijs en technologie, namelijk die van het technologisch interactionisme. Deze visie spoort met de visie van de Vlor op de relatieve autonomie van onderwijs: onderwijs is niet louter de speelbal van verwachtingen en behoeften van andere sectoren maar kan zelf actief ingrijpen in de samenleving.

De raad waardeert dat de overheid ICT-gebruik en -integratie in het onderwijs ondersteunt. De minister ziet ICT als een hefboom voor onderwijsvernieuwing. De raad waarschuwt voor een al te groot optimisme. Het succes is afhankelijk van verschillende voorwaarden: beleidskracht van scholen, professionaliteit van leraren, voldoende middelen en adequate infrastructuur.

De overheid zal aan scholen instrumenten aanreiken om een visie op ICT uit te werken. De Vlor pleit hier voor het gebruik van ‘halffabrikaten'. Het aanbieden van een gebruiksklaar plan houdt immers het gevaar in van ondoordacht gebruik, en kan een bedreiging zijn voor de beleidskracht van de school.

De raad pleit voor het stroomlijnen van expertise binnen en tussen de scholen (netwerking) en de uitbouw van een kenniscentrum.

De raad gaat ermee akkoord dat de rol van de coördinator niet alleen een technische maar vooral een pedagogische dimensie heeft. Maar het huidige lestijdenpakket volstaat niet om alle taken waar te maken.

De raad onderschrijft de vraag van de minister om ICT in voldoende mate te integreren in het curriculum van de lerarenopleidingen (zowel vakdidactisch als qua visieontwikkeling). De raad pleit voor een versterking van het nascholingsaanbod op vlak van beleidsontwikkeling.

De raad wijst erop dat de beoogde ICT-integratie niet mogelijk is met de bestaande werkingsbudgetten van de onderwijsinstellingen. Realistische budgetten binnen de basisfinanciering moeten de onderwijsinstellingen toelaten om aan lange termijnplanning te doen inzake ICT-investeringen.

De raad waardeert het voornemen om het beleid te monitoren en vraagt aandacht voor de digitale kloof en voor vakdidactisch onderzoek, dat leerkrachten kan ondersteunen in hun onderwijspraktijk.
Download hier het volledige advies (PDF, 51.7KB)