Advies over het strategisch plan 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

Sinds 2003 is het decretaal voorzien dat er Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor preventie worden geformuleerd. Het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ beschrijft een voorstel van gezondheidsdoelstelling en is gebaseerd op de gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2016. Het plan formuleert ook subdoelstellingen, strategieën en acties per setting: Onderwijs, Werk, Gezin, …

De Vlor waardeert dat het strategisch plan het belang van gezondheidsbevordering op school beklemtoont. Het is een stimulerend instrument dat scholen kan ondersteunen bij het uitbouwen van hun gezondheidsbeleid.

De Vlor vraagt aandacht voor synergieën en dwarsverbanden: tussen de doelstellingen, strategieën en acties over de settings heen, met andere maatschappelijke uitdagingen en met de acties uit het plan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’. Verder vraagt de Vlor om er over te waken dat doelgroepenbeleid op school op vlak van gezondheid nooit stigmatiserend is. Ten slotte stelt de raad dat de percentages waar naar gestreefd wordt en de bijhorende monitoring, nooit mogen bedoeld zijn om scholen te evalueren, maar wel om beleid te kunnen bijsturen.

Download hier het volledige advies (PDF, 318.74KB)