Advies over het actieplan voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

De Vlaamse regering ontwikkelde een actieplan over het Vlaamse vrijwilligerswerk dat inzet op wetgeving en statuut, informatie en ondersteuning en overregulering. Het actieplan speelt in op de brede en diverse praktijk van het vrijwilligerswerk in onderwijs: de ouderwerkingen, schoolbesturen, participatieorganen, … De Vlor hecht veel belang aan de spontane inzet van vrijwilligers in onderwijs en benadrukt de sterke maatschappelijke meerwaarde van dat engagement voor alle betrokkenen. De raad benadrukt het vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk. Het is bovendien essentieel dat betaald werk niet omgezet wordt in vrijwilligerswerk, maar ook vrijwilligers mogen niet verplicht worden tot het werk dat aan professionelen toebehoort. Tot slot is de eigenheid van vrijwilligerswerk in elke sector belangrijk, ook al kunnen er dwarsverbanden zijn. De Vlor staat positief tegenover het actieplan, maar vraagt om de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van vrijwilligerswerk als een belangrijk aandachtspunt te hanteren bij de verdere uitrol ervan. Een vereenvoudiging van de regelgeving en het wegwerken van onduidelijkheden of moeilijkheden op vlak van interpretatie vormt een van de prioriteiten. Ook vraagt de raad aandacht voor de bescherming van vrijwilligers. Door de grote verscheidenheid van vrijwilligerswerk in onderwijs, gaande van occasionele hulp tot een meer langdurig engagement, is dit een pijnpunt.
Download hier het volledige advies (PDF, 164.86KB)