Advies over eindtermen ondernemingszin

Op de Vlaamse Ondernemersconferentie werden een reeks maatregelen afgesproken die het ondernemen moeten bevorderen. In opvolging daarvan heeft de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming een ontwerpbesluit gemaakt om twee nieuwe eindtermen over ondernemingszin toe te voegen aan de eindtermen voor het basisonderwijs.

De Raad Basisonderwijs wijst er in zijn advies op dat er bij de invoering van de eindtermen afgesproken is om zes schooljaren lang met dezelfde set eindtermen te werken. Nadien moet een evaluatie aantonen of de eindtermen gehaald worden en of er aanpassingen nodig zijn. De programma's op de eindtermen afstemmen, vraagt veel inspanningen van de schoolteams. Als men nog voor een eerste evaluatie al aan de eindtermen wijzigt schept dat verwarring. De raad heeft herhaaldelijk aangedrongen om werk te maken van deze evaluatie.

De raad vraagt daarom dat de overheid de afgesproken procedures respecteert en de eindtermen nu niet wijzigt. Hij is er wel van overtuigd dat men de doestellingen waarvoor deze eindtermen ontworpen zijn, ook kan bereiken met de huidige set eindtermen.

Download hier het volledige advies (PDF, 50.11KB)