Advies over eindtermen natuurwetenschappen - 3de graad aso

Op 1 september 2014 zullen in de derde graad aso geactualiseerde eindtermen natuurwetenschappen worden ingevoerd. Deze eindtermen komen er in navolging van de geactualiseerde eindtermen natuurwetenschappen voor de eerste en tweede graad aso, die respectievelijk op 1 september 2010 en 1 september 2012 van kracht werden. De overheid vroeg de Vlor om advies over de eindtermen. Deze voldoen aan de criteria die de Vlor eerder opstelde. De eindtermen zijn minimumdoelen en ze zijn voldoende generiek geformuleerd om ruimte te laten voor het afleiden van leerplandoelstellingen. De lijst van eindtermen bevat geen attitudes omdat deze al zijn opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. De eindtermen zijn haalbaar voor de leerlingen en realiseerbaar in de bestaande vakkenstructuur, hetzij in het vak natuurwetenschappen, hetzij in de vakken fysica en/of chemie en/of biologie. Het voorstel bevat descriptorelementen maar dan wel op een generieke wijze geformuleerd, zonder te preciseren op het niveau van iedere eindterm. De Vlor vindt deze aanpak een relevante stap in het debat over de haalbaarheid en wenselijkheid van descriptoren. Ook waardeert de raad het feit dat er bij het opstellen van de eindtermen overleg werd gepleegd met het hoger onderwijs. De Vlor vindt het wel een spijtige zaak dat de eindtermen natuurwetenschappen voor tso en kso nog niet geactualiseerd zijn. Mocht dat wel het geval zijn, zou dat een grotere kijk op consistentie kunnen bieden. De raad kan daardoor enkel de hoop uitspreken dat de overheid bij het ontwikkelen van die eindtermen op uniforme wijze te werk zal gaan.
Download hier het volledige advies (PDF, 201.25KB)