Advies over educatie voor duurzame ontwikkeling in het leerplichtonderwijs

De Vlor en de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) pleiten er in hun eerste gezamenlijk advies voor om de principes van duurzame ontwikkeling aan bod te laten komen in een brede waaier van bestaande educaties in het leerplichtonderwijs.

Het advies over educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) geeft eerst een beeld van wat de internationale gemeenschap bedoelt met de term “duurzame ontwikkeling” en hoe de Verenigde Naties (VN) de principes ervan ingang willen laten vinden via lokale strategieën van de lidstaten. “Ontwikkeling is ‘duurzaam' als ze de huidige generatie in staat stelt om in haar eigen behoeften te voorzien, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om hun behoeften te dekken, in het gedrang te brengen”

EDO
Educatie voor duurzame ontwikkeling activeert en versterkt de capaciteit van individuen, groepen, gemeenschappen, organisaties en landen om oordeelkundige keuzes te maken ten voordele van duurzame ontwikkeling. Zij bevordert een mentaliteitswijziging en stelt mensen in staat om onze wereld veiliger, gezonder en welvarender te maken.

In andere educaties
De Minaraad en de Vlor vinden dat educatie voor duurzame ontwikkeling thuishoort in het leerplichtonderwijs. Maar het hoeft geen nieuw vak op school te zijn. Educatie voor duurzame ontwikkeling is een invalshoek voor een brede waaier van educaties. Gezondheidszorg, burgerzin, natuur- en milieu-educatie, enzovoort kunnen aangepakt worden vanuit het perspectief van educatie voor duurzame ontwikkeling. Dwarsverbanden tussen verschillende educaties zijn daarbij essentieel. De vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs bevatten al belangrijke aanzetten daarvoor.

Samenwerking
EDO is geen opdracht van het onderwijs alleen. Verschillende partners, zoals milieu- en natuurorganisaties, niet-gouvernementele organisaties of overheidsinstellingen bieden scholen projecten, informatiecampagnes, educatieve pakketten of cursussen aan vanuit het perspectief van educatie voor duurzame ontwikkeling. Minaraad en Vlor vinden dat een betere afstemming tussen deze partners nodig is om een divers aanbod te laten ontstaan.

Samenwerking met de onderwijsverstrekkers is eveneens wenselijk. Inhoudelijke deskundigheid en specifieke onderwijsdeskundigheid worden dan gebundeld om materialen en activiteiten te ontwikkelen die goed inspelen op de noden van de scholen. De pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijsnetten zijn hiervoor een goed aanspreekpunt.

De informatie over het aanbod van de partners moet beter doorstromen naar de scholen. Ook de overheid kan een handje toesteken door te investeren in de samenwerking en langdurige samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.

Download hier het volledige advies (PDF, 237.74KB)