Advies over decreet betreffende de onderwijsgebonden sport

Onderwijsgebonden sport voegt een duidelijke meerwaarde toe aan de lichamelijke opvoeding in het leerplichtonderwijs. Daarom vindt de Vlor het belangrijk dat de ondersteuning van deze georganiseerde sport en bewegingsactiviteiten voor leerlingen en studenten, tijdens of buiten de schooluren, een degelijke decretale basis heeft. Het is de bedoeling van de overheid om de bestaande Stichting Vlaamse Schoolsport en de Vlaamse StudentenSport Federatie te laten samensmelten tot een nieuw Vlaams Centrum voor de Onderwijsgebonden Sport (VCOS of VLACOS). Het voorontwerp van decreet over de onderwijsgebonden sport behandelt onder meer het statuut en de werking van de nieuwe organisatie en de samenwerking tussen de sportsector en het onderwijs .

Voor alle leerlingen en studenten De ondersteuning van onderwijsgebonden sport voor het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs was tot nu toe in handen van twee organisaties. De doelstellingen, het publiek en de onderwijscontext verschillen immers sterk. De Vlor beklemtoont dat het nieuwe VCOS een breed aanbod van onderwijsgebonden sport en een degelijke begeleiding moet uitbouwen voor àlle jongeren in het leerplicht- én hoger onderwijs.

In samenwerking met de sportsector De Vlor waardeert het engagement van de onderwijsverstrekkers bij het uitbouwen van onderwijsgeboden sportbeoefening, hoewel dat buiten het curriculum valt. Hij vindt het erg belangrijk dat de onderwijspartners in het kader van VCOS efficiënt kunnen samenwerken met andere partners uit de sportsector. Het voorontwerp voorziet dat Bloso en VCOS een samenwerkingsovereenkomst afsluiten en dat Bloso vertegenwoordigd is in de raad van bestuur van VCOS. De Vlor vindt dat niet wenselijk, omdat de Bloso-vertegenwoordigers dan rechter en partij worden. Hij vraagt dat Bloso en VCOS ofwel samenwerken zonder zo een overeenkomst en dan samen het budget voor sportpromotie beheren, ofwel een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, maar dan zetelt het Bloso niet in de raad van bestuur van VCOS.

Met voldoende financiële armslag In vergelijking met de huidige twee organisaties krijgt het VCOS bijkomende opdrachten, onder meer in het hoger onderwijs. Daarom vraagt de Vlor dat de overheid de middelen voor het leerplichtonderwijs in de nieuwe organisatie reserveert voor het leerplichtonderwijs en bijkomende werkingsmiddelen voorziet voor de bijkomende taken. Hij merkt terzijde op dat het inruilen van de bekende ‘merknaam' Stichting Vlaamse Schoolsport voor VCOS ook bijkomende kosten en inspanningen met zich meebrengt.

Tot slot bevat het Vlor-advies nog specifieke opmerkingen en vragen, onder meer in verband met de organisatie en het bestuur van het centrum.

Download hier het volledige advies (PDF, 40.27KB)