Uitvoeringsbesluiten EVC en GKKAdvies over de uitvoeringsbesluiten bij de decreten over de erkenning van verworven competenties (EVC) en het geïntegreerd kwaliteitskader van beroepskwalificerende trajecten (GKK)

Omwille van de inhoudelijke verstrengeling kiest de Vlor ervoor om de adviezen over de uitvoeringsbesluiten bij de decreten over EVC en GKK te bundelen in één advies. 

Fundamentele bedenkingen niet meegenomen

De Vlor betreurt dat er te weinig rekening gehouden werd met de zeer fundamentele opmerkingen bij de voorontwerpen van decreet over EVC en GKK. Door de beleidsdomeinen de autonomie te geven een beleid uit te werken zonder gelijk kwaliteitstoezicht en vast te houden aan strenge regels voor de onderwijsverstrekkers, wordt er een ongelijk speelveld gecreëerd.

EVC-standaarden loslaten

De raad vindt het een gemiste kans dat de bevindingen uit de pilootprojecten die opstarten op 1 september 2018 niet afgewacht worden. Uit eerste bevindingen blijkt dat de EVC-standaarden beter losgelaten zouden worden. Daarnaast zijn er ook een aantal principiële redenen om de EVC-standaarden te verlaten en stelt de Vlor een alternatieve werkwijze voor. Bij de ontwikkeling van het EVC-instrumentarium moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid om tot op competentieniveau te erkennen.

Onduidelijkheid over financiering

Om ervoor te zorgen dat er EVC-trajecten uitgebouwd kunnen worden, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid wordt geboden over de financiering van de EVC-verstrekkers. Die financiering moet de administratieve, personeels- en infrastructuurkost kunnen dekken.

Voor de gebruikers is het belangrijk dat er één tarief wordt gehanteerd voor iedereen en moet er voor specifieke groepen werknemers nagegaan worden of een halvering van het tarief niet aan de orde is.

Voor EVC ontbreekt voorlopig een kader voor het deeltijds kunstonderwijs hoewel daar ook beroepskwalificaties kunnen uitgereikt worden. Er moet onderzocht worden hoe er een systeem kan uitgebouwd worden dat de specificiteit van het dko meeneemt.

GKK

Voor het hoger onderwijs is de impact momenteel zeer moeilijk in te schatten omdat er nergens beschreven is hoe het kwaliteitstoezicht voor de beroepskwalificaties van de VKS-niveaus 5 t/m 8 kan afgestemd worden op het kwaliteitstoezicht in het hoger onderwijs. Dat is in eerste instantie problematisch voor de graduaatsopleidingen omdat daar de link met de beroepskwalificaties het sterkst ingeschreven is. Zolang er geen sluitend systeem is, inclusief het kwaliteitstoezicht op de toezichthouders, vraagt de Vlor om geen EVC-trajecten te erkennen voor de niveaus 5 t/m 8.

Het is voor de Vlor cruciaal dat het civiel effect van de trajecten waarvoor een lerende zich aandient op voorhand duidelijk is.

Het advies besluit met een aantal specifieke opmerkingen bij de voorgestelde kwaliteitskaders.

Download hier het volledige advies (PDF, 172.02KB)