Advies over de experimentele aanmeldingsprocedures

De Vlor formuleerde een advies over de experimentele aanmeldingsprocedures die de overheid heeft toegestaan in afwachting van een structurele regeling voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013.

De Vlor hecht veel belang aan de kwaliteit van het inschrijvingsmoment. Aanmeldingsprocedures zijn voor de Vlor een mogelijke oplossing voor capaciteitsproblemen van populaire scholen in een regio waar nog voldoende aanbod is in andere scholen, maar alleen als ze ook bijdragen tot de een verbetering van de kwaliteit van dat inschrijvingsmoment. Daarvoor is een duidelijk onderscheid nodig tussen de aanmeldingsprocedure en het inschrijvingsmoment. Op termijn kan een meer gerichte ondersteuning van minder populaire scholen of werken aan de wijze waarop ouders de kwaliteit van die andere scholen percipiëren, een betere oplossing zijn. Maar aanmeldingsprocedures kunnen, zelfs geen tijdelijke, oplossing bieden voor de algemene capaciteitsproblemen die zich vandaag in sommige regio’s stellen. Hiervoor vraagt de Vlor een structurele oplossing, onder de vorm van bijkomende capaciteit. Een structurele regeling voor de aanmeldingsprocedures moet volgens de Vlor zoveel mogelijk autonomie geven aan de initiatiefnemers. Zij moeten ten volle kunnen inspelen op de specifieke noden van de context waarbinnen ze werken. Om die autonomie te garanderen, vraagt de raad om in het decreet geen limitatieve lijst van toegelaten rangordecriteria en geen verplichte combinaties van criteria op te nemen. Om het inschrijvingsrecht van alle kinderen en jongeren maximaal te vrijwaren, moet het decreet wel de basis leggen voor een zeer duidelijke regelgeving. Om rechtszekerheid te bieden aan alle betrokkenen, vraagt de Vlor ook om een niet limitatieve lijst op te nemen met voorbeelden van criteria die niet strijdig zijn met de doelstellingen en de geest van het decreet Gelijke Onderwijskansen De raad adviseert de overheid een beleid te ontwikkelen dat - als daar nood aan is - regiobrede aanmeldingsprocedures aanmoedigt door ondersteunende instrumenten te ontwikkelen, zoals een draaiboek voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van een regiobrede aanmeldingsprocedure. Dit mag echter niet beletten dat op plaatsen waar geen nood ervaren wordt aan een regiobrede aanmeldingsprocedure, maar scholen wel geconfronteerd worden met een onevenwicht tussen vraag en aanbod, ook beperktere initiatieven kunnen genomen worden. De Vlor vraagt het behoud van de voorwaarde dat een aanmeldingsprocedure alleen mogelijk is als daarvoor in het LOP een dubbele meerderheid gevonden wordt, dus een meerderheid bij de onderwijsverstrekkers en een meerderheid bij de niet-onderwijsverstrekkers. Dit zorgt voor een sterker draagvlak bij het middenveld voor de uitwerking van de procedure. Daarnaast pleit de Vlor voor een onafhankelijke commissie die aanmeldingsprocedures kan toetsen aan de voorwaarden in het decreet. De Vlor hecht veel belang aan de wijze waarop ouders geïnformeerd worden over het verloop van de aanmeldingsprocedure en aan de ondersteuning van ouders bij de deelname aan een aanmeldingsprocedure. De communicatie met de ouders, en dan vooral allochtone ouders en kansarme ouders, is geen zaak van onderwijs alleen en moet het voorwerp worden van een integraal beleid. Tijdens de voorbereiding van het advies over de aanmeldingsprocedures stootte de Vlor op een aantal knelpunten bij de toepassing van het inschrijvingsrecht in zijn geheel. De raad zal hierover nog dit schooljaar een afzonderlijk advies uitbrengen.

Download hier het volledige advies (PDF, 245.07KB)