Advies over de evaluatie van de werking van de LOP's

In zijn advies op eigen initiatief over de evaluatie van de werking van de lokale overlegplatformen gelijke onderwijskansen vraagt de Vlor om de begeleiders diversiteit en de onderwijsraad zelf sterker te betrekken bij de LOP-werking van het departement Onderwijs en Vorming. De raad doet ook suggesties om de ondersteuning van de LOP-werking te verbeteren. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft een evaluatie gemaakt over de LOP-werking tussen 2004 en 2006. De overheid koppelde aan deze evaluatie een reeks beleidsintenties om de werking van de lokale overlegplatformen te verbeteren. De Vlor vult deze evaluatie aan en adviseert over de beleidsintenties.

Betrokkenheid

Om de betrokkenheid bij de werking van de LOP's te verhogen vraagt de Vlor bijvoorbeeld dat een vertegenwoordiger de overlegvergaderingen kan bijwonen op het departement Onderwijs en Vorming. Hij wenst betrokken te worden bij de bijsturing en herschikking van de werkingsgebieden van de LOP's. De begeleiders diversiteit die werken bij de onderwijspartners die de engagementsverklaring Diversiteit als meerwaarde hebben ondertekend zouden betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het stramien voor het lokaal beleidsplan gelijke onderwijskansen en de voortgangsrapportage. Zij vragen inzage in de planning van de verschillende LOP's en de voortgangsrapportage over die planning.

Toekomstige evaluaties

De Vlor vraagt om toekomstige evaluaties uit te voeren volgens een duidelijke procedure die alle betrokkenen bij de LOP-werking tijdig kennen. De begeleiders diversiteit zouden de kans moeten hebben om daar op basis van gelijkwaardigheid aan deel te nemen. In het algemeen vraagt de Vlor om in de toekomst bij de evaluatie van grootschalige onderwijsvernieuwingen waarin hij een rol speelt, betrokken te worden van bij het vastleggen van de opdracht.

Informatie-uitwisseling

De Vlor vraagt transparante informatie en informatie-uitwisseling over de taken, de richtlijnen en de opdrachten van de begeleiders diversiteit en de deskundigen. Hij wenst ook systematische feedback over de planning, het voortgangsrapport en het werkingsverslag van de begeleiders diversiteit en van de coördinatie op de Vlor. De Vlor vraagt welke termijn de overheid nodig heeft om een procedure uit te werken voor de oprichting van LOP's in niet-prioritaire gemeenten. Hij zou graag samen met de overheid een visie ontwikkelen over de wijze waarop de participatie bij de LOP's vorm kan krijgen.

Werking begeleiders diversiteit

Het is wenselijk om op basis van duidelijke afspraken over taken, planning en opvolging het contingent begeleiders diversiteit in het decreet in te schrijven. De Vlor vraagt om het werkingsbudget van de begeleiders diversiteit te verhogen zodat het overeenstemt met de reële kostprijs van hun werking.

Werking LOP's

Sensibilisering, begeleiding en ondersteuning zijn noodzakelijk voor een volgehouden participatie van de vertegenwoordigers van de verschillende partners in het LOP. Maar ook meer materiële vormen van ondersteuning voor die vertegenwoordigers is nodig, zoals een verplaatsingsvergoeding voor de vrijwillige vertegenwoordigers. De overheid kan zorgen voor wetenschappelijke ondersteuning van de LOP's bij de ontwikkeling, opvolging en actualisering van de omgevingsanalyse. De raad vraagt aan de overheid een duidelijke en uniforme procedure en criteria voor de aanstelling van de voorzitters. Op basis van die criteria kan de overheid dan een uniforme evaluatieprocedure vastleggen.

LOP-site en registratiesysteem

Een algemene en actuele LOP-website met informatie over de werking van alle LOP’s vindt de Vlor ook erg welkom. Deze LOP-website moet per LOP een duidelijk overzicht geven van welke scholen ‘vol’ verklaard zijn. Een centrale elektronische registratie van inschrijvingen en weigeringen is eveneens wenselijk om dubbele inschrijvingen te voorkomen. Omdat zo’n registratiesysteem moeilijk haalbaar is, vraagt de Vlor om het voorkomen van dubbele inschrijvingen in afwachting te behouden als decretale opdracht voor de LOP’s.
Download hier het volledige advies (PDF, 68.13KB)