Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding als het daarvoor de onderwijsbevoegdheid heeft. Het heeft die onderwijsbevoegdheid dan voor al zijn lesplaatsen op het grondgebied van dezelfde gemeente of van het tweetalige Brussels hoofdstedelijk gewest waar het centrum een vestigingsplaats heeft. Zo kunnen de centra inspelen op nieuwe opleidingsbehoeften en bijdragen tot de realisatie van de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs zoals omschreven in het decreet betreffende het Volwassenenonderwijs van 2007 en opnieuw bevestigd door de Vlor in het advies over de bouwstenen voor een slagkrachtig volwassenenonderwijs. Een centrum kan op drie manieren een bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:
 1. Het centrumbestuur vraagt onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomende opleiding;
 2. Het centrumbestuur vraagt een bijkomende vestigingsplaats aan;
 3. Het centrumbestuur vraagt om de initiële onderwijsbevoegdheid te (her)activeren zoals vastgelegd in bijlage III van het decreet of de daarmee geconcordeerde onderwijsbevoegdheid voor een opleiding in een regiovreemde vestigingsplaats.
Een centrumbestuur moet voor 15 februari of 30 september een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). De Vlaamse Regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. Sinds 1 september 2015 moet zij hierover eerst het advies vragen van de Vlaamse Onderwijsraad.

Beoordelingscriteria

De Vlor stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op. Die zijn gebaseerd op:
 • het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007;
 • het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het aanbod in het volwassenenonderwijs (19 juli 2007);
 • de omzendbrief over de ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie;
 • de aanvraagformulieren voor onderwijsbevoegdheid, nieuwe vestigingsplaatsen en onderwijsbevoegdheid in een regiovreemde vestigingsplaats.
  Aanvragen voor onderwijsbevoegdheid
 • Criterium 1: De mate waarin de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid aansluit bij het profiel van het centrum, aansluit bij de reeds aanwezige onderwijsbevoegdheid van het centrum, past bij de visie of langetermijnvisie van het centrumbestuur.
 • Criterium 2: De mate waarin er een regionale maatschappelijke behoefte bestaat aan de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid.
 • Criterium 3: De mate waarin er een potentieel aan cursisten bestaat voor de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in het rekruteringsgebied van het centrum.
 • Criterium 4: De reden waarom en de wijze waarop er wel of niet wordt samengewerkt met derden voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid.
 • Criterium 5: De mate waarin het haalbaar is om de aangevraagde onderwijsbevoegdheid te organiseren.
  Aanvragen voor een nieuwe vestigingsplaats
 • Criterium 1: De mate waarin de nieuwe vestigingsplaats aansluit bij het profiel van het centrum, of past in de visie of langetermijnvisie van het centrumbestuur.
 • Criterium 2: De mate waarin er een regionale maatschappelijke behoefte bestaat aan de nieuw aangevraagde vestigingsplaats.
 • Criterium 3: De mate waarin er een potentieel aan cursisten bestaat voor de nieuw aangevraagde vestigingsplaats in het rekruteringsgebied van het centrum.
 • Criterium 4: De reden waarom en de wijze waarop er wel of niet samengewerkt met derden in de nieuwe vestigingsplaats.
 • Criterium 5: De mate waarin het haalbaar is om aanbod te organiseren in de nieuw aangevraagde vestigingsplaats.

  Algemene opmerkingen

  Deze programmatieronde verloopt nog volgens de huidige regelgeving, maar het ‘spoeddecreet’ voorziet geen uitzondering voor nieuwe vestigingsplaatsen vanaf 1 februari 2017. Bij een positieve beslissing van de Vlaamse Regering over deze aanvraag, kan het centrum aanbod organiseren in de nieuwe vestigingsplaats vanaf 1 februari 2017 tot en met 31 augustus 2017. Wil het centrum er vanaf 1 september 2017 aanbod organiseren, dan moet het voor 15 februari 2017 een nieuwe aanvraag indienen volgens de nieuwe programmatieprocedure. Na goedkeuring kan het dan in de nieuwe vestigingsplaats een aanbod organiseren vanaf 1 september 2017. Voor alle aanvragen voor uitbreiding van onderwijsbevoegdheid NT2 is een positief advies nodig van het Agentschap Integratie en Inburgering. Om een overaanbod te voorkomen, moet het agentschap de andere centra in de regio consulteren. Nu beperkt het agentschap deze consultatie tot een schriftelijke informatie en bevraging. De Vlor vraagt aan het agentschap en de centra om deze aanvragen minstens een maand voor de uiterlijke datum voor de indiening van de aanvraag, te agenderen op het regionaal NT2-overleg en voor dit overleg voldoende tijd uit te trekken.