Advies over AGIOn

In zijn advies over de oprichting van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) stelt de Vlor dat de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de algemeen directeurs van de hogescholen beslissingsbevoegdheid moeten hebben over de toewijzing van de middelen die voor hun scholen bestemd zijn. Verder is de Vlor gewonnen voor een verregaande autonomie van het agentschap in de uitvoering van zijn opdracht.

Het nieuwe agentschap neemt de taken over van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) en van de Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen IVAH). Het Gemeenschapsonderwijs blijft bevoegd voor zijn eigen infrastructuur. De Vlor laakt de ongelijke behandeling van het gesubsidieerd onderwijs in het ontwerpdecreet. De vertegenwoordigers van het gesubsidieerd onderwijs zouden in een raadgevend comité enkel nog advies kunnen geven, maar niet beslissen. Het college van algemeen directeurs van hogescholen behoudt wel beslissingsbevoegdheid. Het Gemeenschapsonderwijs heeft beslissingsbevoegdheid op basis van zijn bijzonder decreet.

Volgens het ontwerp van oprichtingsdecreet wordt AGIOn een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid. De Vlaamse Onderwijsraad vindt dat AGIOn beter een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) wordt. Op die manier valt het niet rechtstreeks onder het gezag van de Vlaamse regering maar krijgt het een eigen raad van bestuur en voldoende financiële en bestuurlijke autonomie. De onderwijsorganisaties die voor hun infrastructuur een beroep doen op AGIOn, kunnen dan zetelen in de beheersorganen en mee beslissen.

Met AGIOn opent de overheid de deur voor privaat-publieke samenwerking en cofinanciering. De Vlor betwijfelt of de privé-sector wel belangstelling heeft om in de scholenbouw te participeren. De raad vraagt zich af of over de consequenties hiervan wel voldoende is nagedacht. Intussen heeft de overheid een nieuwe denkpiste gelanceerd met een beursgenoteerde Bevak-constructie (de Bengel-Bevak). De Vlor kreeg geen gelegenheid om daarover te adviseren.

Download hier het volledige advies (PDF, 73.15KB)