Voorwaarden voor succesvolle ICT-integratie in onderwijsAdvies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

In september 2020 lanceerde de Vlaamse regering een post-coronarelanceplan. Een van de pijlers daarvan is de digitalisering van het leerplichtonderwijs. Onderwijsminister Ben Weyts bracht daartoe in december 2020 de visienota ‘Digisprong, van achterstand naar voorsprong’ uit.

Het is goed dat er extra middelen en beleidsinspanningen komen om ICT in onderwijs te bevorderen. De Digisprong is een antwoord op een reële nood in het Vlaams onderwijs. 

Draagvlak nodig

Toch zijn er elementen in de visienota waarvoor een breed draagvlak ontbreekt. De Digisprong moeten we allemaal maken: niet alleen de scholen zelf, maar ook leraren, leerlingen, ondersteuners en ouders. De Vlor bracht daarom een advies uit met een aantal bemerkingen en de succesfactoren voor ICT-integratie in onderwijs. 

Vertrekken vanuit de scholen

De wijze waarop een school digitaliseert, vloeit voort uit een doordachte pedagogische visie. De Vlor vindt dat de Digisprong te weinig vanuit dat principe vertrekt. De overheid kan zich slechts opstellen als facilitator in functie van de nood van schoolteams en moet scholen vrijlaten te kiezen voor een ICT-beleid in functie van hun pedagogisch project.

De Vlor vraagt de minister ook om geen tabula rasa te maken. De visienota Digisprong geeft de indruk dat scholen op ICT-vlak vanaf nul moeten beginnen. Dat is natuurlijk niet zo: veel schoolteams zijn al jaren met digitalisering bezig in het kader van hun ICT-beleid. Daarom vraagt de Vlor om te vertrekken vanuit wat bestaat en om de nood en vraag van scholen te onderzoeken en in kaart te brengen. Dat zorgt ervoor dat digitalisering vertrekt vanuit een pedagogische noodzaak en dat nieuwe beleidsinitiatieven het bestaande beleid op scholen niet doorkruisen. Dat vermijdt ook verwarring en inefficiëntie.

Duurzaam verankeren

Succesvolle digitalisering vraagt blijvende investeringen. Digitale infrastructuur heeft permanent nood aan onderhoud en na verloop van tijd ook aan vervanging. Op dit moment is het onduidelijk of hier in de toekomst structureel middelen worden voor vrijgemaakt, terwijl blijvende investeringen in infrastructuur, onderhoud, softwarelicenties, competentiebevordering, expertise, opleiding en informatiebeveiliging cruciaal zijn om verdere ICT-integratie in onderwijs te doen slagen.

Download hier het volledige advies (PDF, 299.45KB)