Advies gezondheidsbevordering op school

In opdracht van de Vlaamse minister voor Onderwijs en Vorming werkte de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor een strategisch en operationeel plan uit voor gezondheidsbevordering op school. Dit plan ‘Op uw gezondheid' schetst hoe scholen binnen de eigen context en behoeften een aantal streefdoelen kunnen bepalen en een gezondheidsbeleid op maat van hun leerlingen kunnen ontwikkelen. Het project ging goed van start halfweg het schooljaar 2006-2007 en is nu op kruissnelheid.

De Vlaamse Onderwijsraad brengt nu op eigen initiatief een advies uit over de implementatie van gezondheidsbevordering op school. Hij doet dat in het vooruitzicht van een nieuwe legislatuur en hoopt hiermee bij te dragen aan een nieuw regeerakkoord. Wat in het project verworven werd (overlegmodellen, afspraken, inzichten, ervaringen, instrumenten, praktijkvoorbeelden ...), moet in de toekomst immers verankerd kunnen worden voor en door het onderwijsveld.

Het Strategisch Plan ‘Op uw gezondheid' bevatte een korte termijnplanning om het gezondheidsbeleid in de scholen te initiëren of te stimuleren. Het plan heeft nu bijna drie schooljaren achter de rug. De Vlor ziet dit advies als een ‘tussentijdse' evaluatie van een strategie die volgens de raad verder moet reiken dan drie schooljaren. In dit advies wil de Vlor zijn visie op de langetermijnplanning weergeven.

De Vlor wil gedurende de volgende legislatuur verder werken aan deze doelstellingen. De raad wijst hierbij echter op een aantal kritische randvoorwaarden voor alle strategische doelstellingen en de daaruit voortvloeiende acties:
- sterkere focus op diversiteit en gelijke kansen;
- meer aandacht voor communicatie (met het oog op participatie en eigenaarschap van alle schoolbetrokkenen);
- meer aandacht voor het stimuleren van een participatief klimaat en empowerment op vlak van gezondheidsbeleid, leerlingen op een positieve manier sensibiliseren en stimuleren;
- meer aandacht voor opvolging en evaluatie van de acties die de commissie initieert.

Op het snijvlak van onderwijs en gezondheid dienen zich ook tal van nieuwe uitdagingen aan, zowel voor de beleidsmakers als voor het onderwijsveld zelf. De commissie wil in een volgende legislatuur ook aandacht besteden aan de afstemming van gezondheidsbevordering op het nieuwe concept van de vakoverschrijdende eindtermen en op eventuele ontwikkelingen op het vlak van leerlingenbegeleiding.
Download hier het volledige advies (PDF, 258.76KB)