Onderwijs en opvang voor kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen

De Vlaamse Onderwijsraad heeft een visietekst opgesteld over het onderwijs en de opvang voor kinderen en jongeren met ernstig meervoudige functiebeperkingen. De commissies Buitengewoon Basis- en Buitengewoon Secundair Onderwijs hebben daar samen aan gewerkt.

Deze visietekst bakent eerst de doelgroep af en bevat daarna de algemene visie over de opvang van deze doelgroep. Daarna beschrijft de tekst de randvoorwaarden voor het aanbod aan de doelgroep (inhoud, personeel, infrastructuur, schoolorganisatie, CLB, regionale spreiding en afspraken).

De Vlor bespreekt vervolgens de samenwerking Onderwijs – Welzijn en doet aanbevelingen.