Meer kruisbestuiving tussen wegen naar een diploma secundair onderwijsAdvies over samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs om de kansen op een onderwijskwalificatie te verhogen.

In mei 2019 startte de Vlor een overlegproces over de vraag: kan meer samenwerking tussen aanbieders van een traject dat naar een diploma secundair onderwijs leidt, de ongekwalificeerde uitstroom voorkomen en remediëren? Die aanbieders zijn: het regulier leerplichtonderwijs, het secundair volwassenenonderwijs of tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs. We besteedden twee seminaries en een stageopdracht aan het vraagstuk om ten slotte uit te komen bij dit advies.

Het advies motiveert in eerste instantie waarom meer samenwerking in functie van flexibele trajecten nodig is voor de doelgroep die nu ofwel zijn plaats niet meer vindt in het regulier leerplichtonderwijs, ofwel na vroegtijdig schoolverlaten de weg niet meer terugvindt naar een diploma secundair onderwijs via een tweedekansleerweg.

Om die doelgroep beter te bereiken en een aanbod uit werken dat hen naar een onderwijskwalificatie leidt, moet er een aantal stappen gezet worden:

  • Elkaars werking beter leren kennen om lerenden en hun ouders correct te kunnen informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen;
  • De rollen van aanbieders en leerloopbaanbegeleiders (clb en leerwinkels) duidelijk afbakenen en versterken;
  • Expertise over zorg, begeleiding en evaluatie uitwisselen;
  • Samenwerken in functie van trajecten op maat en afstemmen bij combinaties of overgangen van trajecten;
  • Een beleid ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, zoals anderstalige nieuwkomers.

Van de overheid verwacht de Vlor dat ze die noodzakelijke stappen stimuleert en middelen voorziet om de bestaande actoren (aanbieders, loopbaanbegeleiders) te versterken in hun kerntaken: het secundair onderwijs voor leerlingenbegeleiding, het volwassenenonderwijs voor trajectbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten voor hun professionaliseringsopdracht, de Examencommissies voor o.a. toegankelijkheid, clb voor hun kerntaken en Onderwijskiezer en ten slotte een uitbreiding van de leerwinkels en een eenduidig organisatiemodel voor die leerwinkels. 

Het advies vertoont veel raakvlakken met het advies ‘Leercultuur in de volwasseneneducatie’  

Download hier het volledige advies (PDF, 310.13KB)