Levenslang leren in het hoger onderwijs

Er is een algemene consensus dat de participatie aan levenslang leren in Vlaanderen laag is. Nochtans verandert de arbeidsmarkt voortdurend en zullen werknemers ook steeds langer professioneel actief blijven. Dat impliceert dat ze zich tijdens hun professionele leven regelmatig zullen moeten om- en bijscholen.  In een eerder advies over de uitdagingen en kansen voor een toekomstgericht hoger onderwijs gaf de Vlor al aan dat ook het hoger onderwijs een belangrijke rol speelt in het levenslang leren. In dit advies staan de diverse partners in het hoger onderwijsveld stil bij de drempels voor het levenslang leren in het Vlaamse hoger onderwijs, op vlak van doelgroep, aanbod en organisatiewijze. In dit advies formuleert de Vlor beleidsaanbevelingen om de rol van het hoger onderwijs in het levenslang leren in Vlaanderen te versterken. De Vlor geeft daarmee handvaten voor het Partnerschap Levenslang Leren dat een ambitieus actieplan zal voorleggen waarmee de Vlaamse regering haar beleid inzake levenslang leren kan aanscherpen.