Het minimumaantal uren werkplekcomponent voor de zorgberoepen in de lineaire opleidingen dbso

Het is decretaal bepaald dat de Vlor de opleidingskaarten voor de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen adviseert. Die kaarten bevatten de competenties die moeten verworven worden om het certificaat van de opleiding te behalen. Ze beschrijven ook de kwalificatie en bevatten een lijst met referenties waarop de competenties gebaseerd zijn. Ook het minimumaantal uren alternerend werkplekleren staat beschreven in de opleidingskaarten. Zodra de Vlaamse Regering haar goedkeuring hecht aan het advies van de Vlor, krijgen de opleidingskaarten een bindend karakter voor de centra voor deeltijds onderwijs.

Als gevolg van de coronacrisis komen veel opleidingen en leerlingen in moeilijkheden met het minimumaantal te presteren uren op de werkplek voor deze zorgopleidingen. Dat heeft geleid tot een fundamentelere vraagstelling over het aantal te presteren uren op de werkplek. De opleidingskaarten, de inhoud en het volume werkplekcomponent zijn het resultaat van een consensus tussen onderwijs- en sectorale partners en er is geen minimumaantal uren voor de werkplekcomponent vastgelegd in de regelgeving. Dat wil zeggen dat de opleidingskaarten strenger zijn dan noodzakelijk. De leerling kan dus een certificaat/studiebekrachtiging krijgen, ook als hij het ingeschreven aantal uren niet heeft gepresteerd.

Voor het schooljaar 2019-2020 is beslist dat, wanneer de leerlingen over alle competenties beschikken, het niet noodzakelijk is om die uren nog te presteren om een certificaat of kwalificatie te behalen. Aangezien de kans reëel is dat er nog een doorwerking zal zijn van de coronacrisis tijdens het volgende schooljaar en gezien de noodzaak om scholen tijdig te informeren adviseert de Vlor om voor het schooljaar 2020-2021 leerlingen te screenen en certificeren op basis van de verworven competenties en niet op het aantal gepresteerde uren op de werkplek.

De Vlor bereidt zich voor om in de loop van het werkjaar 2020-2021 een advies uit te brengen op langere termijn, rekening houdend met de toekomst van leren en werken en de timing daarvan.

Download hier het volledige advies (PDF, 148.34KB)