Advies over onderwijsdecreet XXX

De Vlor adviseert jaarlijks het voorontwerp van het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden voor het onderwijs regelt. Bij dit nieuwe onderwijsdecreet gaat het om::

 • aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten;
 • een reeks maatregelen tot vereenvoudiging: vermindering van administratie en verbetering van juridische teksten;
 • een reeks kleinere maatregelen in uitvoering van het Regeerakkoord.

De Vlor is het met die doelstellingen eens. Inhoudelijke onderwijshervormingen moet de overheid via een apart beleidstraject regelen.

De Vlor heeft bedenkingen bij o.a. volgende maatregelen van dit nieuwe onderwijsdecreet:

 • de uitbreiding van de bevoegdheid van de ontwikkelcommissies voor eindtermen:
  De Vlor vindt dat daarover nog een grondig debat gevoerd moet worden.

 • de verplichting voor scholen om de correcte benamingen van opleidingen en onderdelen ervan te gebruiken in hun communicatie:
  De Vlor is het daar in principe mee eens omdat het de informatieverstrekking en transparantie bevordert maar wijst op de planlast dat deze wijziging met zich meebrengt. Specifiek voor het secundair onderwijs vraagt hij dat deze maatregel de gefaseerde uitrol van de modernisering zou volgen. Voor het volwassenenonderwijs en het dko wijst hij erop dat de officiële benamingen ondoorzichtig zijn en vraagt hij de overheid dat probleem aan te pakken.

 • de wijzigingen aan het stelsel leren en werken:
  De Vlor vindt dat deze artikelen best geschrapt worden en vraagt dat eerst een grondig debat met het werkveld gevoerd wordt.

 • de aanpassing van het financieringsmechanisme voor het volwassenenonderwijs nog voor het uitgerold wordt.

De overgrote meerderheid binnen de Vlor vindt het wel positief dat het onderwijsdecreet de mogelijkheid uitbreidt om anderstalige opleidingen te organiseren in het hoger onderwijs. Hij vraagt wel dat de invulling daarvan billijk verdeeld wordt over de hogeronderwijsinstellingen.

Als het voorontwerp van decreet nog sterk gewijzigd wordt in de het verdere verloop van het beleidsproces, wil de Vlor opnieuw advies uitbrengen.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 240.3KB)