Advies over onderwijsdecreet XXVIII Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

De Vlor adviseert jaarlijks het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden regelt. Dit onderwijsdecreet heeft twee doelstellingen:

  • een aanvulling en verbetering van bestaande decreten: een aantal technische correcties en verduidelijkingen van bestaande thema- en niveaudecreten;
  • een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin waarbij het bijna uitsluitend gaat om juridisch technische vereenvoudigingen of in overeenstemming brengen van onderwijsregelgeving met andere regelgeving.

Basisonderwijs en secundair onderwijs

Het voorontwerp van decreet bevat enkele wijzigingen van de regelingen voor de niet-begeleide minderjarigen en de informatie-uitwisseling tussen basis- en secundair onderwijs. Specifiek voor het basisonderwijs wijzigt OD XXVIII de procedure voor schoolverandering, het getuigschrift basisonderwijs en de uitstap uit de scholengemeenschap om toe te treden tot een schoolbestuur met bepaalde kenmerken. Voor het secundair onderwijs regelt het voorontwerp de overheveling de NAFT-trajecten tegen schooluitval naar het IVA Jongerenwelzijn en bevat het maatregelen om capaciteitsproblemen op te vangen. De Vlor formuleert bij een aantal van deze wijzigingen voorstellen ter verbetering.

Adviesbevoegdheid Vlor eindtermen

Om zijn bevoegdheid voorafgaand aan de finale goedkeuring van de onderwijsdoelen door het Vlaams Parlement een onbetwistbare decretale basis te geven, vraagt de Vlor om een artikel in het participatiedecreet aan te passen.

Overige maatregelen

Verder bevat OD XXVIII maatregelen voor de opdracht en de samenstelling van de Stichting Vlaamse Schoolsport, rapportering door de cvo over trajectbegeleiding, het rookverbod op school, intergemeentelijke onderwijsvereniging, de Vlaamse kwalificatiestructuur, de financiering van praktijkgerichte reviews voor onderwijsonderzoek en het gebruik van de domeinspecifieke leerresultaten in het hoger onderwijs voor het bepalen van redelijke aanpassingen. De raad formuleert vooral bedenkingen bij de voorstellen over het rookverbod, het decreet schoolsport, de Vlaamse kwalificatiestructuur en de concrete uitwerking van de voorstellen voor de capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs

Decretale basis GOK-middelen buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs

De Vlor stelt vast dat er nog steeds geen sprake is van een nieuwe decretale basis voor de GOK-middelen voor het buitengewoon basisonderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs vanaf 1 september 2018. De raad brengt de urgentie daarvan nog eens onder de aandacht en vraagt dan ook om hier dringend werk van te maken.

Download hier het volledige advies (PDF, 210.52KB)