Advies over onderwijsdecreet XXIV

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV. Dit verzameldecreet bevat vooral wijzigingen aan de onderwijswetgeving die moeten kunnen ingaan bij het begin van volgend school- of academiejaar.

Competentiegericht formuleren van eindtermen

OD XXXIV legt in alle onderwijsniveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs, de juridische basis die de overheid nodig heeft om alle einddoelen competentiegericht te formuleren. De Vlor aanvaardt dat competenties een meerwaarde hebben voor einddoelen die gericht zijn op functioneren op de arbeidsmarkt. Hij is veel genuanceerder over de meerwaarde van competenties voor andere aspecten van het onderwijscurriculum. Zo wijst de Vlor competentiegericht formuleren van einddoelen in het basisonderwijs resoluut af. In de andere onderwijsniveaus bindt hij competentiegericht formuleren van eindtermen aan strikte voorwaarden. Die voorwaarden moeten de vrijheid garanderen van de onderwijsverstrekkers om zelf hun onderwijsmethode te bepalen, om in te spelen op de leernoden en ontwikkelingsbehoeften van hun leerlingen en om het eigen pedagogisch project te realiseren. De Vlor vindt de verplichting om einddoelen competentiegericht te formuleren een fundamentele wijziging aan de onderwijsregelgeving die niet thuishoort in een verzameldecreet. Hij wil voor elk onderwijsniveau de nodige tijd krijgen om het debat hierover grondig te voeren en de wijze van formuleren van einddoelen in te passen in andere hervormingen die op stapel staan. De Vlor vraagt dan ook om de bepalingen over competentiegericht formuleren van eindtermen artikelen uit het voorontwerp te schrappen.

Het getuigschrift basisonderwijs

OD XXIV koppelt het getuigschrift basisonderwijs aan de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen. De Vlor vraagt de schrapping van dat artikel. Hij kan de uitvoering van één element niet beoordelen, vooraleer hij zicht heeft op het geheel van de toekomst van het basisonderwijs.

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

De voorstellen over het onthaalonderwijs voor anderstalig nieuwkomers sluiten goed aan bij de vragen van de Vlor over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Hij vindt het logisch dat leerlingen die verblijven in een open asielcentrum automatisch tot de doelgroep van het onthaalonderwijs behoren, ook in het secundair onderwijs. Hij vraagt wel om aan het artikel over het verplicht advies van de onthaalschool aan de toelatingsklassenraad van de school waar de nieuwkomer zijn onderwijsloopbaan zal vervolgen, toe te voegen dat de vervolgcoach uitgenodigd wordt voor die toelatingsklassenraad. Omdat anderstalige nieuwkomers zich op om het even welk moment aan de schoolpoort kunnen aanbieden, vraagt de Vlor om de scholen toe te laten om op om het even welk moment in het schooljaar de programmatie van een onthaaljaar aan te vragen.

Flexibele trajecten onderwijs-welzijn

De Vlor vindt het positief dat schoolvervangende trajecten meer aandacht moeten hebben voor de heraansluiting bij het regulier onderwijs, maar vraagt om het onderwijsveld te betrekken bij de uittekening van de trajecten.

Bewarende maatregelen GOK

Op het einde van dit schooljaar loopt de GOK-cyclus af in het secundair onderwijs. Omdat het voornemen om die extra omkadering te integreren in de gewone omkadering pas realiseerbaar zal zijn op langere termijn, vraagt de Vlor bewarende maatregelen om deze uren niet te laten verloren gaan voor de scholen.

Individuele leertrajectbegeleiding NT2

OD XXIV verplicht alle centra voor volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid hebben voor het studiegebied NT2 om individuele leertrajectbegeleiding te organiseren. De Vlor erkent de meerwaarde van individuele leertrajectbegeleiding, maar vindt dat de maatregel te generiek is en onnodige administratieve lasten oplegt aan de centra. De raad vraagt daarom om dat artikel uit het voorontwerp te schrappen.

Automatische toekenning school- en studietoelagen

De Vlor verheugt zich over de inspanningen die de overheid doet om de automatische toekenning van school- en studietoelagen te realiseren. Hij vraagt aan de overheid om ook werk te maken van een automatische toekenning van de eerste school- of studietoelage. Voor ouders die het meest nood hebben aan een school- of studietoelage, blijft die eerste aanvraag immers de belangrijkste drempel.

Download hier het volledige advies (PDF, 351.33KB)