Advies over onderwijsdecreet XXI

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXI. Dit verzameldecreet bevat vooral wijzigingen aan de onderwijswetgeving die moeten kunnen ingaan bij het begin van volgend school- of academiejaar. In het voorontwerp staan o.a. bepalingen over:
 • het schoolreglement;
 • de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen;
 • de afronding van de proeftuinen;
 • de bevriezing van lestijden GOK en GOK+ in het basisonderwijs;
 • de beroepsprocedure tegen eindbeslissingen van de klassenraad;
 • de nieuwe opdracht van de toelatingsklassenraad in het secundair onderwijs bij de instroom van leerlingen met buitenlandse studiebewijzen;
 • de paritaire samenstelling van de Examencommissie;
 • de externe certificering;
 • een afwijking op de programmatiestop voor Se-n-Se;
 • de mogelijkheid om het deeltijds onderwijs in een ander week- of jaarritme te organiseren;
 • de organisatievoorwaarden voor werkplekleren in leren en werken;
 • de referentiekaders voor beroepsgerichte vorming;
 • het gecombineerd volwassenenonderwijs;
 • de mogelijkheid tot overdracht van leraarsuren voor de CVO’s;
 • de mogelijkheid om specificaties toe te voegen aan graden in het hoger onderwijs;
 • de mogelijkheid voor bepaalde
 • wetenschappelijke instellingen om samen met een universiteit een doctoraat uit te reiken;
 • de band tussen het studiegeld voor buitenlandse studenten hoger onderwijs en de financierbaarheid;
 • de toegang tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
 • de studiefinanciering;
De raad vraagt dat het onderwijsdecreet ook bepalingen zou voorzien over de verlening van het extra begeleidingskader voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en over de samenstelling en de adviestermijnen van de Vlor. De Vlor stelt vast dat de voorontwerpen die hem voor advies worden voorgelegd telkens weer op essentiële punten verschillen van de ontwerpen die de overheid bij het Vlaams Parlement indient. De Vlor betreurt dat. Daardoor is hij immers niet in staat om advies uit te brengen over wijzigingen in de onderwijswetgeving die soms van strategisch belang zijn voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.
Download hier het volledige advies (PDF, 137.56KB)