Advies over het voorontwerp van onderwijsdecreet XVI

In een verzameldecreet horen volgens de Vlaamse Onderwijsraad enkel bepalingen thuis die een vlotte start van het volgende schooljaar moeten garanderen of die de wetgeving corrigeren om de rechtszekerheid van scholen en hun personeel te verzekeren. Maar het voorontwerp van onderwijsdecreet XVI bevat ook heel wat bepalingen over onderwijsthema's waarover het debat nog in volle gang is. De Vlor vindt het allesbehalve opportuun om al onderdelen van die thema's in dit decreet te regelen. Zulke voorafnames kunnen de goede afloop van de discussies hypothekeren.

Schoolreglement De Vlor vindt het goed dat alle scholen in het secundair onderwijs, ook de centra deeltijdse vorming, nu decretaal verplicht zijn om een schoolreglement te hebben. Voor de centra stelt de Vlor wel de term “centrumreglement” voor en hij suggereert om uitdrukkelijk te vermelden dat de maatregel ook voor BuSO-scholen geldt.

BuSO De raad steunt de regeling die BuSO-scholen die toetreden tot een scholengemeenschap, laat meegenieten van de voordelen van een scholengemeenschap; op voorwaarde dat de mogelijkheid om uren over te dragen wederzijds is. Een ander artikel uit OD XVI voert in het BuSO dezelfde regeling in voor het bepalen van de lesopdracht van een directeur als in het buitengewoon basisonderwijs. In die berekening tellen GON-leerlingen pas mee als de school 10 GON-leerlingen begeleidt. De Vlor vindt dat de berekening daar vanaf de eerste GON-leerling rekening moet mee houden.

NT2 voor leerplichtigen Voltijds leerplichtige leerlingen zouden vanaf volgend schooljaar geen lessen Nederlands voor anderstaligen meer kunnen volgen in het volwassenenonderwijs. De Vlor kan deze maatregel enkel aanvaarden als er een alternatief komt en de expertise van de centra voor volwassenenonderwijs ivm NT2 voor jongeren niet verloren gaat. Er bestaat immers wel degelijk behoefte aan NT2-lessen bij voltijds leerplichtige leerlingen die niet meer in het onthaalonderwijs terecht kunnen en bij Franstalige leerlingen die daar evenmin terecht kunnen.

Voorafnames Over verschillende thema's adviseert de Vlor om geen maatregelen te nemen in dit verzameldecreet omdat het overleg nog loopt.

Leerlingen met functiebeperkingen in gewoon basisonderwijs Zo wil de overheid de mogelijkheid beperken om in het basisonderwijs te “dispenseren” of te “compenseren”. Een school zou alleen nog leerlingen met een fysieke, visuele of auditieve handicap kunnen vrijstellen voor bepaalde (onderdelen van) leergebieden of hen compenserende activiteiten kunnen aanbieden. Deze algemene maatregel moet enkele gevallen van misbruik voorkomen. Maar hij heeft bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen voor de opvang van leerlingen met leerstoornissen, terwijl de discussies daarover (“leerzorg”) nog volop aan de gang zijn. Daarom vraagt de Vlor om de maatregel te schrappen.

Programmaties Ook twee aanpassingen aan bepalingen over de programmaties in het secundair onderwijs zijn volgens de Vlor een voorafname op de afloop van de besprekingen over een nieuwe procedure voor de progammaties. De Vlor wil zich graag uitspreken over het eindresultaat van dit overleg voor het in nieuwe regelgeving omgezet wordt.

Samenwerking in DKO In verband met mogelijke vormen van samenwerking tussen de vier studierichtingen van het deeltijds kunstonderwijs stuurt de overheid aan op fusies. Nochtans is de visievorming over samenwerkingsformules in de sector nog volop aan de gang. Daarom vraagt de Vlor dat de overheid de artikels over dit thema schrapt uit onderwijsdecreet XVI.

Kwaliteitszorg CLB's De overheid probeert de overlappingen weg te werken in de kwaliteitszorg van de centra voor leerlingenbegeleiding. CLB's worden nu doorgelicht door de inspectie én kennen een systeem van zelfevaluatie met visitatie. De Vlor vindt dat de overheid beter kiest voor één van beide systemen. Anders zijn overlappingen onvermijdelijk. Ze moet zich daarbij laten leiden door de resultaten van enkele proefvisitaties. Behoudt ze beide systemen, dan wordt de rol van de inspectie beter beperkt tot de formele controle van de centra op de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring of financiering.

Download hier het volledige advies (PDF, 110.35KB)