Advies over de herwerkte tekst van EQF

De Vlaamse Onderwijsraad is een voorstander van een overkoepelende structuur voor alle kwalificaties. De Vlor vindt de ontwikkeling van zo'n raamwerk nuttig en waardevol op voorwaarde dat het niet leidt tot een functionalistische reductie van onderwijs- en vormingsprocessen. De raad wil dat de brede missie van onderwijs en de specifieke karakteristieken van het Vlaamse onderwijs binnen deze ontwikkelingen gevrijwaard blijven.

Het herwerkte voorstel van aanbeveling bevat positieve elementen die stroken met het Vlor-advies van 24 november 2005, zoals het verdwijnen van de tabel waarin EQF werd gelinkt aan onderwijsniveaus en –sectoren, de aandacht voor het structureel informeren van de burger en duidelijkere definities (met uitzondering van “competentie” dat in het eigenlijke kwalificatieraamwerk verengd wordt tot graden van verantwoordelijkheid en autonomie).

De raad blijft bezorgd over de relatie tussen sectorale (Europese) kwalificaties en de nationale kwalificatiestructuren. De ontwikkeling van Europese sectorale kwalificaties, die direct gekoppeld zijn aan het EQF, zou de ontwikkeling van een National Qualifications Framework voor een soort "voldongen feit" kunnen plaatsen.

Kwaliteitszorgsystemen die een objectieve en juiste inschaling van kwalificaties garanderen, zijn erg belangrijk. Een kwalificatieraamwerk op Europees niveau kan maar functioneren als lidstaten elkaar kunnen vertrouwen in de waarde die een ‘nationale' kwalificatie krijgt. De druk om kwalificaties op een hoger niveau in te schalen om de eigen burgers betere kansen te geven op de globale arbeidsmarkt, zou soms groot kunnen zijn.

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een definitieve versie van de EQF-aanbeveling goedgekeurd in februari 2008. U vindt hieronder een link naar de Nederlandstalige versie.
Download hier het volledige advies (PDF, 35.43KB)