Academische erkenning van buitenlandse diploma’s

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord een performantere erkenningsprocedure van buitenlandse diploma’s voorop. Een eenvoudige, efficiënte en billijke erkenningsprocedure is eveneens een van de centrale doelstellingen van het Bolognaproces. Ook de Vlor vindt een transparante procedure voor de gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma’s essentieel. De erkenning van het diploma verhoogt immers de inzetbaarheid en de kansen op de arbeidsmarkt. 

De Vlor ging na op welke punten de procedure voor de erkenning van buitenlandse diploma’s nog verbeterd kan worden.

Automatische procedure gelijkwaardigheid op lager onderwijsniveau

De Vlor stelt voor dat als een masterdiploma niet gelijkwaardig aan het Vlaamse diploma wordt bevonden, onmiddellijk de erkenning op bachelor- of graduaatsniveau wordt bekeken, zonder dat hiervoor een nieuwe procedure gestart moet worden. 

Begeleiding

De Vlor pleit ervoor dat nieuwkomers terecht kunnen bij een organisatie die losstaat van NARIC-Vlaanderen, de instantie die instaat voor de erkenning van diploma’s en van de onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Die moet hen objectieve informatie over het Vlaamse hoger onderwijs geven, inzicht geven in de mogelijke procedures en individueel ondersteunen als ze een procedure wensen te doorlopen.

Professionalisering

Instellingen en experten hebben nood aan voortdurende professionalisering vanuit de overheid/NARIC Vlaanderen. 

Kostprijs

De Vlor vraagt om de procedure kosteloos te maken voor aanvragers uit ontwikkelingslanden. De raad is ten slotte van mening dat de inspanningen die instellingen leveren voor de erkenning van buitenlandse diploma’s, moeten vergoed worden door de overheid zodat ze de nodige tijd krijgen om te investeren in een sterke en onderbouwde adviesverlening. 

Download hier het volledige advies (PDF, 190.85KB)