Aanbevelingen voor het platform levenslang leren

De beleidsnota van de minister van Werk en Sociale Economie voorziet in de oprichting van een platform levenslang leren. Dat platform moet meer synergie brengen tussen de beleidsdomeinen Werk, Economie en Onderwijs op het vlak van vorming en opleiding doorheen de volledige loopbaan. De Vlaamse Regering wil daarmee tot een maximaal bereik komen van loopbaan- en competentieversterkende maatregelen, ongeacht het statuut of het profiel van de mensen. Het moet ook voorkomen dat talent onderbenut blijft.

Ter voorbereiding van dat platform levenslang leren, houdt het Agentschap voor Ondernemersvorming een rondvraag bij verschillende stakeholders, waaronder ook de Vlor. De raad geeft zijn advies aan de hand van de vragen die door het agentschap werden voorgelegd.

De Vlor wijst op de demografische ontwikkelingen, maatschappelijke tendensen en disrupties op de arbeidsmarkt die het kader scheppen waarbinnen het platform levenslang leren zijn werkzaamheden zal aanvangen.

Verder schetst de raad de kritische succesfactoren van en de mogelijke hindernissen voor een versterkt beleid rond levenslang leren.

Ten slotte geeft de Vlor aan dat intenties belangrijker zijn dan structuren. Alle betrokken partners – niet in het minst de overheid – moeten de juiste instelling hebben om een succesverhaal te kunnen schrijven.

Download hier het volledige advies (PDF, 199.12KB)