Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld

Tijdens de startdag van 25 september 2014 ondertekenden de verantwoordelijken van alle organisaties die bij het onderwijs in Vlaanderen betrokken zijn, een nieuwe engagementsverklaring over diversiteit in onderwijs. Op die manier herbevestigen zij hun moreel engagement om te blijven werken aan de verbetering van de onderwijskansen van álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Door deze verklaring te ondertekenen, tonen ze aan dat ze als persoon en vanuit de organisatie waarvoor ze verantwoordelijk zijn, een bijdrage willen leveren aan een samenleving zonder discriminatie, uitsluiting of racisme en willen blijven ijveren voor een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect.

Bij de ondertekenaars waren onder meer de vertegenwoordigers van de netten en van de vakbonden van het onderwijspersoneel, een hele reeks middenveldorganisaties, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, de Kinderrechtencommissaris en het Kruispunt Migratie-Integratie.


De Vlor maakte deze verklaring over aan de minister van Onderwijs met de vraag om dit initiatief vanuit de Vlaamse Regering en als minister van Onderwijs daadwerkelijk te ondersteunen.