Voorwaarden voor een relance van het Vlaamse hoger onderwijsAdvies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

In het kader van het postcorona relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ wil de Vlaamse regering een ‘digitaler, flexibeler en eigentijdser’ hoger onderwijs waarmaken. Zij voorziet daarvoor een ‘Voorsprongfonds’ van 60 miljoen euro. Met die extra investeringen erkent de Vlaamse regering de belangrijke maatschappelijke rol die het hoger onderwijs in Vlaanderen vervult, alsook zijn voortrekkersrol op Europees niveau.

Kruisbestuiving

Het accent van de relance ligt op een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsaanbod, levenslang leren in hoger onderwijs, en de kwaliteitsvolle verduurzaming van digitale onderwijsvormen. Dat zijn drie relevante speerpunten voor een versterking van het hoger onderwijs, maar de Vlor ervaart de nood aan initiatieven die op meerdere speerpunten tegelijk inzetten alsook aan een bredere visieontwikkeling rond de drie speerpunten.

Aandacht voor andere doelgroepen en opleidingen

De Vlor betreurt dat het Voorsprongfonds geen aandacht heeft voor lerenden die leerachterstand hebben opgelopen in het leerplichtonderwijs omwille van de coronacrisis, noch voor kansengroepen bij wie de impact van de crisis dubbelhard aankomt. Er is, in het bijzonder voor die groepen, nood aan monitoring van de doorstroom en instroom in het hoger onderwijs. Bovendien ligt de focus in de visienota eenzijdig op STEM-opleidingen, terwijl er daarnaast ook nog heel wat andere opleidingen zijn die tot een knelpuntberoep leiden.

Effectieve en efficiënte operationalisering

De Vlor pleit verder voor een meer effectieve en efficiënte operationalisering van de relancemiddelen. De voorgestelde verdeling op basis van projectaanvragen zal concurrentie tussen de onderwijsinstellingen teweegbrengen in plaats van de samenwerking die de visienota beoogt. Daarnaast ervaart de Vlor ook een spanningsveld tussen de relatief korte termijn waarop de middelen moeten worden besteed en de veranderingen die worden beoogd op lange termijn. We zijn dan ook vragende partij voor een werkwijze op basis van bestaande omkadering, zodat een vlotte opstart van de initiatieven en een maximale besteding van de middelen kan worden gerealiseerd.

Download hier het volledige advies (PDF, 228.45KB)