Themazetting voor beleidsgericht onderwijsonderzoek 2020-2024Advies met thema's en kennisvragen voor de tweede cyclus van SONO

Met dit advies op eigen initiatief zet de Vlor opnieuw de meerwaarde en zijn verwachtingen voor een volgende cyclus beleidsgericht onderwijsonderzoek (SONO) in de verf. We formuleren thema’s en kennisvragen voor meerjarig beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend onderzoek vanaf september 2020. De onderzoeksthema’s passen in de beleidsnota Onderwijs voor 2019-2024.

Dit zijn de thema’s waarbij de Vlor kennisvragen formuleert:

Voor het basisonderwijs

 • Taalintegratietrajecten voor kleuters
 • Personeelsgroepen die niet permanent op één school aanwezig zijn

Voor het secundair onderwijs

 • Leerlingenstromen in het gemoderniseerd secundair onderwijs

Voor het leerplichtonderwijs (niveau-overstijgend)

 • Evaluatie van de eindtermen
 • Meer diversiteit in lerarenteams
 • Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep
 • Beroepsprocedures (juridisering)
 • Evaluatie van het participatiedecreet
 • Beleid van scholen tegen (cyber)pesten
 • GOK in buitengewoon onderwijs

Voor het hoger onderwijs

 • Deelname en doorstroom van kansengroepen
 • Waarom studenten in het hoger onderwijs weinig heroriënteren

Voor levenslang leren

 • Geïntegreerd leren
 • De doorlooptijd van een opleiding
 • Waarom cursisten uitvallen of stageneren in het volwassenenonderwijs
 • De implementatie van de nieuwe doelen in deeltijds kunstonderwijs

De Vlor kijkt uit naar een gunstige beslissing over het vervolg van SONO.

Download hier het volledige advies (PDF, 233.5KB)